Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Witamy w PCPR

 

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było, na udzielenie pomocy bliźniemu"

 -Mikołaj Gogol-

Pomoc finansowa na inwestycje dot. zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu PILNIE poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych!

Jeśli chcesz stworzyć dom zastępczy dla dzieci, pozbawionych właściwej opieki ze strony ich rodziców biologicznych i chcesz poświęcić się pracy na rzecz dzieci wymagających dużo zrozumienia, ciepła, uwagi, jak również specjalistycznej opieki to szukamy właśnie Ciebie!

Stypendia dla wychowanków przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej.

SZUKAMY KANDYDATÓW DO STWORZENIA ZASTĘPCZEGO DOMU.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukujemy ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadania 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Nowy projekt dla osób niepełnosprawnych

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” z siedzibą w Warszawie realizuje, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt pn. „GraduatON”, skierowany do osób z niepełnosprawnością.

Zakończyło się szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych.

W dniu 7 czerwca 2019 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

ESWIP rozpoczyna rekrutację do II tury projektu "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2"

Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna kolejny projekt, który jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Osoby w wieku 15-64 lata będą pracowały nad zmianą swojej aktywności społecznej i zawodowej.

Tym razem projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

RODZINY ZASTĘPCZE ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ I NABYWAJĄ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI.

W dniu 05.06.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny na terenie Powiatu Elbląskiego

W dniu 10.05.2019 r. w ramach XXI Warmińsko –Mazurskich Dni Rodziny w Sand Valley Golf Resort w Pasłęku odbyła się Powiatowa Konferencja otwierająca Dni Rodziny na terenie Powiatu Elbląskiego.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozpoczęło rekrutację na warsztaty „Szkoły dla Rodziców” dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego.

AKTYWNY SAMORZĄD w 2019 roku

Powiat Elbląski, w 2019 roku, kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd", którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Spotkanie NGO w Pasłęku.

Ekonomia społeczna, zmiany w realizacji zadań publicznych orz środki unijne będą wiodącymi tematami spotkania organizowanego w Pasłęku przez Stowarzyszenie ESWIP.

Nabór wniosków o stypendium Stowarzyszenia SPES.

Trwa nabór wniosków o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Aktywny samorząd 2019

Uwaga!-Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

termin składania wniosków ramach semestru letniego 2018/2019 : od 15 do 30 marca 2019 roku -

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badanie mammograficzne.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

W marcu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu organizuje szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Program "Maluch+" 2019

W dniu 28 listopada br. ogłoszony został program "MALUCH+" 2019.

"Spotkanie z Mikołajem"

W dniu 07 grudnia 2018 r., w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu dzieci oraz młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej spotkała się z Mikołajem.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na hasło i plakat promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej.

W dniu 24.10.018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na hasło i plakat promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej.

Akcja informacyjna "CZAD - CICHY ZABÓJCA."

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu wystosował, do mieszkańców powiatu elbląskiego, apel dot. akcji informacyjnej "CZAD - CICHY ZABÓJCA."

Rekrutacja do projektu "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2"

Elbląskie Centrum Integracji rozpoczęło rekrutację do udziału w projekcie "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"MODA NA SUKCES SPOŁECZNO-ZAWODOWY"

O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie poszukuje osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, z niepełnoprawnościami, korzystających z POPŻ.

Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne na podstronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/moda-na-sukces-spoleczno-zawodowy/.

Pod tym adresem dostępne będą również wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Zostań Rodzicem Zastępczym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ZWIĘKSZENIE SZANS ZATRUDNIENIA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ELBLĄSKIEGO

Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie rozpoczyna realizację projektów mających na celu aktywizację zawodową osób w wieku poniżej 30 lat.

KOMUNIKAT: Ochrona danych osobowych RODO

KOMUNIKAT: Ochrona danych osobowych RODO

15. edycja konkursu GODNI NAŚLADOWANIA

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła 15. edycję Konkursu „Godni Naśladowania”.
W tym roku konkurs doczekał się sporych zmian, zmniejszono liczbę kategorii do czterech, ale pojawiła się kategoria nowa - na Przedsiębiorcę Godnego Naśladowania.

KONKURS LITERACKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza KONKURS LITERACKI, skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Elbląskiego.

"Spotkanie z Mikołajem"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zorganizowało dla dzieci  i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej „Spotkanie z Mikołajem”.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Powiat na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu jako Prowadzący postępowanie o zamówienie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2017, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione.

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu działając zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w ramach Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego na Usługi Społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą „Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Aktywny start w przyszłość” w związku z problemami technicznymi, związanymi z załączeniem pliku ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W celu zapewnienia reguły konkurencyjności oraz równego dostępu do dokumentacji technicznej dla wszystkich wykonawców wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2017 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Tomasz Domżalski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

Powiat Elbląski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza zamówienie pt.:  Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program "AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu od dnia 1 lipca 2017 roku realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

PFRON uruchomił nowe programy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowe programy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl, w zakładkach: "Program STABILNE ZATRUDNIENIE" oraz "Program PRACA-INTEGRACJA

Program Stypendialny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zaproszenie na rekrutację w zajęciach ECIS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Elbląskie Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło rekrutację do udziału w zajęciach w ECIS.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
POSZUKUJE
wśród mieszkańców powiatu elbląskiego
kandydatów do pełnienia funkcji
ZAWODOWYCH i NIEZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH