Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

PLAKAT - STOP PRZEMOCY 

 

Mając na uwadze zwiększenie skuteczności działań w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie kraju w tym naszego województwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu włączyło się w światową kampanię „16 Dni Bez Przemocy. Nasza placówka udziela poradnictwa i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

W Powiecie Elbląskim istnieje szereg instytucji udzielających pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy. W pierwszej kolejności jest to: Policja, Sąd Rejonowy, Punkt Interwencji Kryzysowej działający na terenie Miasta Elbląga, Zespoły Interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej, Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrona zdrowia udzielająca ofiarom przemocy pomocy medycznej, a także szkoły jako instytucje rozpoznające symptomy dziecka krzywdzonego, prowadzące działania edukacyjne i profilaktyczne. Najliczniejszą sieć instytucji wspierającym osoby doświadczające przemocy stanowią ośrodki pomocy społecznej, których w Powiecie Elbląskim jest dziewięć. PCPR w Elblągu podejmuje działania mające na celu realizację ,,Programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

„Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”został tak opracowany, aby zwiększyć skuteczność działań mających na celu zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Program ma charakter psychoedukacyjny i został tak opracowany, aby osoby w nim uczestniczące mogły dowiedzieć się i nauczyć: w jaki sposób kontrolować zachowania agresywne wobec bliskich osób, jak wyrażać złość, frustrację, agresję tak aby nie wyrządzać innym krzywdy i nie sprawiać przykrości, opanować podstawowe techniki postępowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Poradnictwo oraz wsparcie osobom dotkniętym przemocą świadczone jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo to doraźna pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Ważne jest, aby ofiara przemocy czy jej sprawca wykonały pierwszy krok. Dlatego jeśli nie mamy zaufanej osoby, którą możemy poprosić o pomoc, warto jest zwróć się o pomoc do właściwych służb lub organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Więcej informacji możemy uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,

 ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 62 82