Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CUDZOZIEMCA W PIGUŁCE

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CUDZOZIEMCA W PIGUŁCE

  1. Cudzoziemiec musi przebywać legalnie na terenie Polski.
  2. Musi posiadać obywatelstwo i/lub mieć nadany numer PESEL.
  3. Musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość (najczęściej jest to paszport lub dowód osobisty).
  4. Wniosek powinien złożyć do zespołu właściwego miejscowo, to znaczy do tego zespołu, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca.
  5. Aby wszcząć procedurę, musi złożyć co najmniej wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 30 dni).
  6. Inne dokumenty, które poświadczają stan zdrowia, a które zostały wydane przez kraj macierzysty cudzoziemca, muszą zostać dołączone do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.
  7. W przypadku braku urzędowego udokumentowania stałego zameldowania, cudzoziemiec  powinien złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny w każdym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.
  8. Cudzoziemiec jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak mieszkańcy Polski – co może oznaczać  konieczność uzupełnienia przez niego brakującej dokumentacji czy, co do zasady, osobiste stawiennictwo na posiedzeniu składu orzekającego.
  9. Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowiu, wydanego przez kraj macierzysty, nie jest podstawą, aby uznać go za osobę niepełnosprawną w rozumieniu naszych przepisów. W Polsce status osoby niepełnosprawnej nadają wyłącznie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  10. Postępowanie przed zespołami nie wiąże się z żadną opłatą. Jedyną opłatę (aktualnie 21 zł) należy uiścić przy wyrabianiu karty parkingowej – jeżeli spełniamy warunki jej otrzymania -  lub w przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł). Wyrobienie samej legitymacji jest bezpłatne.