Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 • Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu,
 • Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, 
 • Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku,
 • Stowarzyszeniem „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objecie usługami wsparcia rodziny w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. zamieszkałych w powiecie elbląskim i korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

I etap rekrutacji do projektu będzie trwał od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.


UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat, rodzin wraz dziećmi.

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
  • osoby z rodzin korzystających z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
  • osoby uzależnione od pomocy społecznej,
  • osoby u których stwierdzono niepełnosprawność członka rodziny,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną podzieleni na 4 podgrupy ze względu na zdiagnozowane deficyty:
  • rodziny wieloproblemowe z problemami opiekuńczo-wychowawczymi: 94 osoby w tym 49 dzieci,
  • osoby z rodzin zastępczych: 46 osób w tym 26 dzieci,
  • młodzież przebywająca w pieczy zastępczej (15-18 lat): 28 osób,
  • usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (18-25 lat): 12 osób.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:


PCPR Elbląg – 55 233 62 82, wewn. 17 lub 22
GOPS Elbląg - 55 237 10 65
MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55
MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26
Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30


Udział w projekcie jest bezpłatny