Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

SZUKAMY KANDYDATÓW DO STWORZENIA ZASTĘPCZEGO DOMU.

SZUKAMY KANDYDATÓW DO STWORZENIA ZASTĘPCZEGO DOMU.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukujemy ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest im ograniczona ani zawieszona;

  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada   co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

  6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:   rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

  8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

  9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Elbląskim.

Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodziny zastępczej – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40

tel. 55 233 62 82 wew. 17 lub 22

sekretariat@pcprelblag.pl