Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program pilotażowy "Aktywny Samorząd"

Informacje szczegółowe dostępne w zakładkach:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Miejsce składania wniosków
(dla mieszkańców powiatu elbląskiego):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,
ul. Komeńskiego 40, pok. 4

oraz w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę SOW

Link do strony

https://sow.pfron.org.pl/

Terminy składania wniosków:

Moduł I

 • od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

Wnioski w ramach modułu I będa rozpatrywane w 4  cyklach:

1. Dla wniosków złożonych do 31 marca 2023 r. - termin rozpatrzenia do 30.04.2023 r.

2. Dla wniosków złożonych od 1 do 30 kwietnia 2023  - termin rozpatrzenia do 31.05.2023 r.

3. Dla wniosków złożonych od 1 maja do 30 czerwca 2023 - termin rozpatrzenia do 31.07.2023 r.

4. Dla wniosków złożonych od 1 lipca do 31 sierpnia  - termin rozpatrzenia do 30.09.2023 r.

 

Moduł II -termin składania wniosków

 • od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023(semestr letni) - termin rozpatrzenia do 30.05.2023 r.;
 • od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024(semestr zimowy) - termin rozpatrzenia do 30.11.2023 r.

Osoby do kontaktu:

Pani Alina Szkiler, Pani Urszula Gogol

Tel. (55) 233 62 82 wew. 21

Dokumenty do pobrania:

MODUŁ II - do pobrania:

 1. Wniosek AS MII
 2. Zaświadczenie z uczelni
 3. Zaświadczenie od pracodawcy - w przypadku osób zatrudnionych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy
 5. Zgoda na przetwarzanie danych - zapoznaj sie z klauzulą informacyjną.
 6. Oświadczenie dotyczące nauki zdalnej

MODUŁ I

     I.    Wniosek

 1. Obszar A, Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu ruchu),
 2. Obszar A, Zadanie 2 i 3 – prawo jazdy,
 3. Obszar A, Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu słuchu),
 4. Obszar B, Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego,
 5. Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 6. Obszar B, Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej sprzętu zakupionego w ramach programu,,
 7. Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C, Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego elektrycznego,
 9. Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy,
 10. Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 11. Obszar C, Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego elektrycznego, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 12. Obszar D – zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

     III.    Zaświadczenie lekarskie (do wyboru)  

Obszar

Nr zadania

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie do pobrania

Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 1

Dysfunkcja narządu ruchu
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub orzeczenie do 16.r.ż 
symbol w orzeczeniu inny niż 05-R

Z1

Zadanie 4

Dysfunkcja narządu słuchu
powyżej 18 r.ż
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności symbol inny niż 03-L

Z2

Obszar A - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Zadanie 2

Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności symbol inny niż 05-R
dysfunkcja narządu ruchu
osoba pow.18 r.ż

Z1

Zadanie 3

Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
dysfunkcja narządu słuchu wymagająca korzystania z usług tłumacza migowego
powyżej 18 r.ż.

oświadczenie dot. tłumacza

Obszar B pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 1

Znaczny stopień, dysfunkcja narządu wzroku symbol inny niż 04-O

Z4

Orzeczenie do 16 r.ż. , dysfunkcja narządy wzroku

Z4

Znaczny stopień niepełnosprawności,
orzeczenie do 16. r.ż. dysfunkcja obu kończyn górnych

Z3

Zadanie 3

Osoba pow. 18 r.ż. , dysfunkcja narządu wzroku,  stopień umiarkowany symbol inny niż 04-O

Z4

Zadanie 4

 •     Znaczny lub umiarkowany stopień , lub orzeczenie do 16 r.ż. niepełnosprawności,
 •     dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się

Z2

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 1

Każdy wnioskodawca spełniający warunki uczestnictwa

Z7

Obszar C – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Zadanie 5

Każdy wnioskodawca spełniający warunki uczestnictwa

Z6

 

     IV.    Zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób zatrudnionych

     V.    Oświadczenie Wnioskodawcy

     VI.    Oświadczenie pełnomocnika – w przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika

     VII.    Oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego (Moduł I A3)

     VIII.    Dodatkowe załączniki – Obszar C zadania 3 i 4

 

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3
  2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć w PCPR wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3
  2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

Informacje dodatkowe - Moduł II

1. Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie Wnioskodawcy:

Średni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie Wnioskodawcy - dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. ), według wzoru: [(3 288,00 zł x liczba hektarów) / 12] / liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

2. Dochód z działalności gospodarczej należy obliczyć wg wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów / 12 m-cy.

3. Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

4. Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

5. Dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

6. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.