Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Piecza zastępcza

RODZINY ZASTĘPCZE:

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w tym:

 1. Traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej.
 2. Zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 3. Zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.
 4. Zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań.
 5. Zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne.
 6. Zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.
 7. Umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Pełnienie funkcji rodzinny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. Dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 2. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych.
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
 6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. wypoczynku i organizacji czasu wolnego. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

Jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą:

 1. Omów plan przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 2. Zastanów się, jakie są motywacje dziecka.
 3. Skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą.
 4. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, gdzie otrzymasz wyczerpujące informacje na wszystkie nurtujące Cię pytania związane z zostaniem rodziną zastępczą.
 5. Po takim spotkaniu podejmij decyzję czy chcesz wziąć udział w szkoleniu.
 6. Po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaproponują umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.
 7. Ostateczną decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej podejmie Sąd Rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40 oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do stanowienia rodziny zastępczej.

 Dlaczego potrzebne jest to szkolenie?

 1. Opieka zastępcza to nie to samo co bycie rodzicem dla własnego dziecka. Szkolenie dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji czy rodzinna piecza zastępcza to rzeczywiście najlepszy wybór pomocy dzieciom pozostawionym.

 2. Szkolenie kandydatów będzie prowadzone wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 3. Każde szkolenie jest prowadzone w czasie najbardziej dogodnym dla wszystkich uczestników. Szkolenie jest bezpłatne dla mieszkańców powiatu elbląskiego.

 4. Zanim otrzymacie Państwo zaświadczenie kwalifikacyjne trenerzy muszą być w pełni przekonani, że jesteście Państwo świadomi podejmowanej decyzji oraz posiadacie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodziny, które nie sprostają tym wymaganiom mogą jedynie otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu nie uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych  do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w celu przystąpienia do uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego  rodzinny dom dziecka

 1. Złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu o przeszkolenie na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zawierającego informacje dotyczące predyspozycji i motywacji wraz z uzasadnieniem.

 2. Złożenie pisemnego oświadczenia, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.

 3. Złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  1. życiorys sporządzony indywidualnie przez każdego z kandydatów zawierający informacje o pochodzeniu osoby, rodzinie biologicznej, doświadczeniach, w tym opiece nad dzieckiem, pracy zawodowej, zainteresowaniach, ważnych wydarzeniach z życia,
  2. kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
  3. odpis aktu małżeństwa - osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia - osoby samotne,
  4. ostatni dyplom  lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
  5. zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy lub inny dokument potwierdzający uzyskiwane dochody, mile widziana opinia z miejsca pracy
  6. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  7. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  8. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu;
  9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  10. zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dziećmi,
  11. potwierdzenie niekaralności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z Krajowej Kartoteki Karnej (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu ul. Plac Konstytucji 1).

   

 1. Szkolenie kandydatów (60-godz) oraz odbycie 10-godz praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez pracowników PCPR, o czym kandydaci są poinformowani. Terminy kolejnych spotkań ustalane są wspólnie w grupie i uwzględniają oczekiwania i możliwości grupy.

 2. Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem dotycząca motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opiece nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie możliwości, jakie mogą zaoferować dziecku/dzieciom kandydaci. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku i płci dziecka.

 3. Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje wychowawcze kandydatów.

 4. Po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel pcpr, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie do sytuacji. W trakcie spotkania kwalifikacyjnego kandydaci potwierdzają możliwości przyjęcia dziecka, ich wieku, określane w trakcie wcześniejszych rozmów z psychologiem lub pedagogiem. Określają też swoją otwartość na ewentualne deficyty zdrowotne dziecka.

  Wszelkich informacji dotyczących rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

  Świadczenia dla rodzin zastępczych

  Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:

  889,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

  1361,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

  Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatek w wysokości 274,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

  Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100,00 zł miesięcznie.

  Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100,00 zł miesięcznie.

  Świadczenie dla rodzin zastępczych wypłaca się na podstawie decyzji administracyjnej.

  Szczegółowe zasady udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 późn. zm).

  Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 • Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

 • Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku

 • Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu

 • Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

 • Udzielenia wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

 • Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział  w szkoleniach i samokształcenie.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji
oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

 

Indywidualny Program Usamodzielniania

 Prośba o przekazywanie środków na rachunek bankowy

Wniosek o  przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki - piecza zastępcza

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki - pomoc społeczna

Wniosek%20o%20przyznanie%20pomocy%20na%20usamodzielnienie-%20piecza%20zastępcza

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie-pomoc społeczna

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej-piecza zastępcza

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej-pomoc społeczna

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji  rodziny  zastepczej lub prowdzenia rodzinnego domu dziecka