Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat. Środki na realizację zadania, w myśl art. 6 ust. 5 powołanej wyżej ustawy, zapewnia budżet państwa.

Programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie są opracowywane i realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w oparciu o:

 • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 • „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc.

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

 

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 - Uświadomienia sprawcy, czym  jest przemoc.

 - Uzyskania przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich.

 - Rozpoznania przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.

 - Opracowania „planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.

 - Nabyciu nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez użycia agresji.

 - Nauki umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.

 - Nauki umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.  

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do mieszkańców z Powiatu Elbląskiego, którzy:

 •  
  • zostali skazani za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;

  • wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

  • stosują przemoc w rodzinie, dodatkowo uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

  • są zgłaszani przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

  • w wyniku innych okoliczności sami zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

 

Zasadniczą część programu stanowi:

Edukacja - przekazywanie wiedzy odbywa się w sposób aktywizujący uczestników, między innymi przez prowadzenie otwartej dyskusji, burzę mózgów, dramę oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń.

Praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych.