Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

KANDYDACI NA NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKIWANI.

KANDYDACI NA NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE POSZUKIWANI.

Zgodnie z zapisami ustawowymi rodziną zastępczą mogą być małżonkowie lub osoba stanu wolnego, mające lub nie własne dzieci i będące w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo.

Aby być rodziną zastępczą niezawodową należy uczestniczyć w szkoleniu. Szkolenie skierowane jest do osób, które spełnią warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), tj.:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217), oraz b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny,

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego i przejdą wstępną kwalifikację, która polega na tym, że Pedagog PCPR w Elblągu odwiedza Państwa w miejscu zamieszkania. Wizyta pedagoga odbywa się w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych i przeprowadzania szczegółowego wywiadu ustalającego, czy spełniacie Państwo wymogi ustawowe do podjęcia się funkcji opiekunów zastępczych. Następnie psycholog PCPR dokonuje konsultacji i przeprowadza badania psychologiczne będące podstawą do późniejszego wydania opinii o posiadaniu przez Państwa predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Konsultacja psychologiczna i badania testowe odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zapewniamy bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie stanowienia rodziny zastępczej.

Zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Elbląskiego zainteresowane opieką zastępczą do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40 i oczekujemy na spotkanie z Państwem.

Kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 233 62 82 wew. 17 i 22.