Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Regulamin Organizacyjny PCPR

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, będącego jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, jego strukturę organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych oraz Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, a w szczególności:
  • postanowienia ogólne;
  • cele i zadania Centrum;
  • wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum;
  • zasady wykonywania funkcji kierowniczych;
  • zadania wspólne Zespołów;
  • podstawowe zakresy działania Zespołów;
  • podstawowe zasady planowania pracy w Centrum;
  • zasady postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych;
  • organizowanie działalności kontrolnej;
  • tryb ewidencjonowania i realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych organów kontroli;
  • zasady podpisywania pism i decyzji;
  • organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;
  • obieg dokumentacji;
  • organizację narad;
  • postanowienia końcowe.

§2.

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu jest samodzielną jednostką budżetową, podlegającą bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Elblągu .
 2. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Elbląg.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan finansowy.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada własny rachunek bankowy. Terenem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu jest Powiat Elbląski.

§3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o ,,Centrum'', należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

§4.

Centrum działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.u. Nr 149, poz. 887z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • statutu nadanego przez Radę Powiatu w Elblągu Uchwałą Nr XII/81/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku;
 • innych przepisów prawnych obowiązujących samorządowe jednostki organizacyjne oraz jednostki budżetowe;
 • niniejszego Regulaminu.

§5.

Zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum jest Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

§6.

Porządek wewnętrzny w Centrum oraz obowiązki i uprawnienia pracowników Centrum wynikające ze stosunku pracy określa Dyrektor w Regulaminie Pracy, wprowadzonym w drodze zarządzenia.

Rozdział II.

Cele i zadania Centrum

§7.

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną powiatu, powołaną celem:
  • realizacji zadań własnych powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej;
  • realizacji zadań powiatu z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej;
  • realizacji zadań własnych powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiatu w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • realizacji zadań organizatora pieczy zastępczej;
  • realizacji zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 2. Centrum realizuje zadania, w tym:
  • zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, tj.:
  • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
  • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
  • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
  • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
  • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
  • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
  • sporządzanie oceny z zakresu pomocy społecznej;
  • zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, tj.:
   • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
   • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
   • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
   • udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 3. Zadania własne powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:
  1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
  2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
  4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
  5. prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
  6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
   • grup wsparcia,
   • specjalistycznego poradnictwa;
 4. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych;
 5. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 6. prowadzenie rejestru danych:
  • o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 7. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 8. finansowanie:
  • świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;
  • pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
  • szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 9. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 10. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 11. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 12. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 13. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 14. zadania organizatora pieczy zastępczej, tj.:
  1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
  3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
  6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
  7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
  8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
  9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
  11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
  12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
  13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
  15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
  16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 15. zadania własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:
 16. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 17. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 18. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 19. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;
 20. zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:
  1. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 21. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj.:
  1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
   • rehabilitacji społecznej;
 22. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w ppkt a;
 23. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w ppkt a, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
 24. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 25. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 26. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 27. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 28. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 29. wydawanie kart parkingowych, uprawniających osoby niepełnosprawne oraz osoby kierujące pojazdami przewożącymi osobę o obniżonej sprawności ruchowej - do nie stosowania się do niektórych znaków drogowych, dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

§8.

Centrum, w imieniu Starosty Elbląskiego, sprawuje nadzór nad działalnością ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

§9.

Centrum realizuje również zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu w Elblągu oraz Zarządu Powiatu w Elblągu.

§10.

Centrum realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą "Powiatowy punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy", polegające na świadczeniu specjalistycznych usług, zwłaszcza terapeutycznych, prawnych i pedagogicznych - na rzecz osób, rodzin i społeczności dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy.

§11.

Centrum współpracuje z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną.

Rozdział III.

Wewnętrzna struktura organizacyjna Centrum.

§12.

 1. Komórki organizacyjne Centrum tworzą: Zespoły i samodzielne stanowiska, w tym:
  • Stanowisko ds. Pomocy Instytucjonalnej,
  • Stanowisko ds. domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia,
  • Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
  • Zespół ds. Organizacji i Kadr, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:
   • stanowisko ds. organizacji i kadr;
   • stanowisko ds. informacji i obsługi administracyjno - gospodarczej;
   • kierowca;
  • Zespół ds. Planowania, Księgowości i Analiz, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
   • główny księgowy;
   • stanowisko ds. księgowości;
  • Zespół ds. Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
   • kierownik Zespołu;
   • stanowisko ds. wychowanków rodzin zastępczych oraz poradnictwa;
   • stanowisko ds. wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych;
   • stanowisko ds. porozumień w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej przez inne powiaty;
   • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Zespoły i samodzielne stanowiska, każde w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Centrum.
 3. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Dyrektor Centrum, w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, umów absolwenckich i staży może tworzyć inne stanowiska pracy.
 4. Schemat struktury organizacyjnej Centrum stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, powołany Zarządzeniem Nr 36/99 Starosty Elbląskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Elblągu.
 6. Szczegółową organizację i tryb działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§13.

 1. W skład Centrum wchodzą następujące Zespoły, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:
  1. Stanowisko ds. Pomocy Instytucjonalnej PCPR.PI.
  2. Zespół ds. Pieczy Zastępczej PCPR.PR.
  3. Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych PCPR.RN.
  4. Zespół ds. Organizacji i Kadr PCPR.OK.
  5. Zespół ds. Planowania, Księgowości i Analiz PCPR.KA.

Rozdział IV.

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych.

§14.

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  • organizowanie pracy Centrum,
  • sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników,
  • ustalanie wewnętrznej organizacji pracy, w tym określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Centrum,
  • podejmowanie decyzji w sprawach: nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, wysokości uposażenia, nagradzania, stosowania sankcji służbowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu,
  • składanie Radzie Powiatu w Elblągu corocznego sprawozdania z działalności Centrum, przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 3. Centrum kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy:
  • Głównego Księgowego,
  • pracowników merytorycznych.
 4. Główny Księgowy zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
 5. Wykonywanie kompleksowych zadań służby BHP powierza się specjaliście spoza Centrum.

§15.

 1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
 2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

Rozdział V.

Zadania wspólne Zespołów.

§16.

 1. Do wspólnych zadań Zespołów należy:
  1. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, analiz i informacji na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i odpowiednich Komisji Rady Powiatu, zarządzeń, decyzji i obwieszczeń Starosty Elbląskiego oraz zarządzeń, informacji, sprawozdań i analiz dla potrzeb Dyrektora Centrum;
  2. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
  3. współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu Centrum;
  4. realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej
  5. współdziałanie w zakresie opracowywania oceny z zakresu pomocy społecznej;
  6. usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Centrum;
  7. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
  8. prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum, kontroli i instruktaży w jednostkach nad działalnością, których Centrum sprawuje nadzór merytoryczny,
  9. wykonywanie zadań wynikających z prawa o zamówieniach publicznych,
  10. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  11. współdziałanie w zakresie przygotowywania informacji do publikacji w           Biuletynie Informacji Publicznej;
  12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
  13. prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego na rzecz kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
  14. prowadzenia doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
  15. współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
  16. przygotowywanie programów z zakresu realizowanych zadań, w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki z rezerw unijnych, rządowych i samorządowych;
  17. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu zapewnienia bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Pracownicy zobowiązani są do wzajemnego uzgadniania działań oraz współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako całości.

Rozdział VI.

Podstawowe zakresy działania Zespołów.

§17.

 1. Ustala się podstawowe zakresy działania Zespołów, o których mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.
 2. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Organizacji i Kadr w szczególności należy:
  • opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Centrum;
  • opracowywanie projektów Uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Zarządzeń Dyrektora Centrum wynikających z zakresu działania Centrum;
  • prowadzenie rejestru aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu wpływających do Centrum oraz Zarządzeń Dyrektora, wynikających z realizacji zadań Centrum;
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt;
  • przygotowywanie projektów umów na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań podejmowanych w ramach współpracy Powiatu Elbląskiego z podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
  • opiniowanie oraz udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym działającym w zakresie pomocy społecznej powiatu, ubiegających się o dofinansowanie na ich działalność z innych źródeł;
  • opracowywanie i realizowanie założeń powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, oraz prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników z uwzględnieniem absencji chorobowej, urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i innych nieobecności;
  • prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Centrum, oraz stosownej dokumentacji w tym zakresie;
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem osób bezrobotnych w celu odbycia stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego w Centrum;
  • prowadzenie spraw związanych z okresowym ocenianiem pracowników;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem pracowników na kursy i szkolenia;
  • prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników Centrum;
  • prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
  • bieżąca kontrola dyscypliny pracy;
  • sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych wynikających z zadań działu;
  • przygotowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej - Powiat Elbląskiego;
  • obsługa sekretariatu Centrum;
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarka samochodowo - paliwową;
  • wdrażanie procedur zabezpieczenia dostępu do systemu komputerowego;
  • zabezpieczenie łączności telefonicznej oraz transmisji danych;
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu prowadzonych spraw;
  • organizacja i obsługa narad roboczych w zakresie zadań Zespołu;
  • realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.
 3. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Planowania, Księgowości i Analiz w szczególności należy:
  • obsługa finansowo - księgowa Centrum oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu;
  • kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym;
  • współdziałanie z bankiem prowadzącym obsługę Centrum;
  • bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
  • nadzór w imieniu Starosty Elbląskiego nad nadzorowanymi jednostkami w zakresie wykorzystywania środków finansowych;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Centrum;
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu Centrum oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków strukturalnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
  • opracowywanie materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków Centrum;
  • przygotowywanie merytoryczne Uchwał Zarządu Powiatu, Zarządzeń Dyrektora Centrum w zakresie spraw finansowych;
  • opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu archiwizowania i kontroli dokumentów;
  • rozliczanie inwentaryzacji;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
  • obsługa finansowo - księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • rozliczanie delegacji służbowych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie realizacji budżetu Centrum i Zespołu;
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań rządowych;
  • kontrola poprawności sprawozdań budżetowych sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu Centrum i Zespołu;
  • sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe;
  • przekazywanie dyspozycji do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Elblągu, w zakresie wypłaty środków należnych innym powiatom z tytułu zawartych porozumień;
  • kontrola finansowa w zakresie prawidłowości umów zawieranych przez Centrum, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego regulowania należności oraz dochodzenia roszczeń spornych;
  • podejmowanie czynności związanych z egzekucją należności i wystawianiem tytułów wykonawczych;
  • podejmowanie czynności związanych z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
  • prowadzenie spraw dotyczących współfinansowania przez gminę pobytu małoletnich dzieci w pieczy zastępczej;
  • organizacja i obsługa narad roboczych w zakresie zadań Zespołu;
  • planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
  • naliczanie wynagrodzeń i innych należności wypłacanych przez Centrum;
  • naliczanie, pobieranie, odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • prowadzenie spraw związanych Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • koordynacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.
 4. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Pieczy zastępczej w szczególności należy:
  • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia ww. szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego;
  • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
  • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
  • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami oraz organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw;
  • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  • zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
  • prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
  • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczącej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka w oparciu o sytuację osobistą, rodzinną i majątkową;
  • zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
  • opracowywanie corocznie sprawozdania z efektów pracy;
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  • przygotowywanie odpowiednio z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
  • pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, zakłady karne, placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady dla nieletnich oraz domy pomocy społecznej;
  • współpraca w zakresie spraw związanych z zasądzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
  • opracowywanie i realizacja 3 - letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;
  • opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
  • prowadzenie rejestrów w zakresie prowadzonych spraw;
  • sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych wynikających z zadań Zespołu;
  • organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej;
  • pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze;
  • dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, opiniowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na potrzeby Sądu;
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i merytorycznej z udzielanych świadczeń;
  • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób gotowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnych domów dziecka;
  • pomoc cudzoziemcom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  • opracowywanie oceny zasobów pomocy społecznej;
  • opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób w zakresie prowadzonych spraw;
  • organizowanie i obsługa narad roboczych w zakresie zadań Zespołu;
  • realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • udzielanie świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w sprawach indywidualnych;
  • przygotowywanie porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Elbląskiego;
  • współpraca z innymi powiatami w zakresie porozumień dotyczących umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Elbląskiego na terenie innych powiatów;
  • ustalanie opłaty dla rodziców naturalnych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej;
  • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie, zagospodarowanie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze;
  • współpraca w zakresie przygotowania dyspozycji do wypłaty świadczeń udzielanych rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym;
  • kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ), ze szczególnym uwzględnieniem: opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  • opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
  • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
  • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;
  • opracowywania i realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych
  • realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.
 5. Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w szczególności należy:
  • opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
  • realizacja zadań związanych z dofinansowaniem:
   1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
   2. b)sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
   3. c)likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • realizacja programów celowych zleconych przez PFRON;
  • prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  • finansowanie całości lub w części kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
  • sprawowanie nadzór oraz przeprowadzanie kontroli warsztatów terapii zajęciowej, funkcjonujących na ternie Powiatu Elbląskiego;
  • sprawowanie nadzór oraz przeprowadzanie kontroli zakładu aktywności zawodowej w Kamionku Wielkim,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań;
  • sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych wynikających z zadań Zespołu;
  • prowadzenie rejestru wniosków i umów na dofinansowanie likwidacji barier oraz wniosków na turnusy rehabilitacyjne;
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych z zakresu prowadzonych spraw;
  • wydawanie kart parkingowych oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie;
  • realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.
 6. Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Pomocy Instytucjonalnej w szczególności należy:
  • kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z rozwojem infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym;
  • prowadzenie postępowania w sprawie umieszczania mieszkańców Powiatu Elbląskiego i innych powiatów w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej;
  • przygotowywanie decyzji o umieszczeniu w domach  pomocy społecznej;
  • prowadzenie listy oczekujących na przyjęcie do domów pomocy społecznej;
  • prowadzenie rejestru wydanych decyzji i skierowań;
  • przygotowywanie skierowań do Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku;
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku;
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych zmieniających wysokość ponoszonej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku;
  • sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych wynikających z zadań Zespołu;
  • sprawowanie nadzoru w imieniu Starosty Elbląskiego nad działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, domów pomocy społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej;
  • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób w zakresie prowadzonych spraw;
  • organizowanie i obsługa narad roboczych w zakresie zadań Zespołu;
  • kompleksowe prowadzenie zagadnień związanych z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.
 7. Szczegółowy podział zadań pracowników Centrum ustala Dyrektor w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Rozdział VII.

Podstawowe zasady planowania pracy w Centrum.

§ 18.

 1. Centrum wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczne programy działania.
 2. Planowanie pracy w Centrum ma charakter zadaniowy - służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne Zespoły oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.

§19.

 1. Podstawę planowania działalności Centrum stanowią zadania nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzalnych, wynikające w szczególności z:
 2. zadań własnych;
 3. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 4. uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;
 5. budżetu Centrum.

§20.

 1. Zespół ds. Organizacji i Kadr, w oparciu o pisemne propozycje pracowników merytorycznych Centrum, opracowuje roczny program działania, zawierający:
 2. treść zadań;
 3. termin realizacji;
 4. osobę odpowiedzialną za realizację;
 5. osobę nadzorującą;
 6. oceny i efekty realizacji
 7. Roczny program działania znajduje się w Zespole ds. Organizacji i   Kadr.

§21.

Ustala się termin opracowania rocznego planu działania przez Zespoły Centrum do dnia 10 stycznia każdego roku na rok następny.

§22.

 1. Roczny program działania może w trakcie roku ulec uzupełnieniu w miarę zaistnienia nowych zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.
 2. Uzupełnienia rocznego programu działania dokonuje się pisemnie.
 3. Roczny program działania, zawierający zadania wykraczające swoim czasookresem poza dany rok kalendarzowy, a w części nie zrealizowanej w danym roku staje się automatycznie elementem programu działania Centrum na rok następny, jeżeli zadania te nie straciły na aktualności.

§23.

 1. Zespoły zobowiązane są do dokonywania okresowych ocen przebiegu realizacji rocznego programu działania.
 2. Za realizację rocznego programu działania Centrum odpowiada Dyrektor Centrum.

Rozdział VIII.

Zasady postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych.

§24.

 1. Zasady niniejsze dotyczą opracowywania projektów uchwał Rady Powiatu wnoszonych na sesje, projektów uchwal Zarządu Powiatu, Starosty Elbląskiego oraz Dyrektora Centrum, zwanych dalej "projektami aktów prawnych" oraz sposobu ich realizacji.
 2. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy merytoryczni zgodnie z programem działania lub na podstawie polecenia Dyrektora Centrum, bądź z własnej inicjatywy w przypadkach gdy wynika to z przepisów lub z faktycznych potrzeb wymagających uregulowania.

§25.

Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy kierować się następującymi zasadami:

 1. postanowienia projektu muszą być zgodne z obowiązującym ustawodawstwem;
 2. projekt nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego,
 3. unikać należy zamieszczania w projekcie postanowień stanowiących powtórzenie przepisów zawartych w innych aktach prawnych,
 4. unikać należy posługiwania się określeniami specjalistycznymi, zapożyczeniami obcojęzycznymi lub neologizmami, chyba że nie mają odpowiednika w języku polskim powszechnie stosowanym.

§26.

 1. Przygotowanie aktu prawnego obejmuje:
 2. opracowanie założeń określających podstawowe kierunki projektowanego aktu prawnego w przypadku gdy dotyczy spraw podstawowych lub wymaga tego charakter i znaczenie aktu prawnego;
 3. opracowanie aktu prawnego wraz z uzasadnieniem;
 4. dokonanie uzgodnień projektu aktu prawnego,
 5. wstępne aprobowanie projektu aktu prawnego.

§27.

 1. Projekt aktu prawnego składa się z następujących części:
  1. oznaczenia rodzaju aktu prawnego oraz nazwy organu, który wydaje akt;
  2. numer aktu;
  3. data aktu;
  4. możliwie najzwięźlejsze określenie przedmiotu aktu (tytuł aktu);
  5. podstawa prawna wydania aktu;
  6. treść aktu (przepisy szczegółowe);
  7. termin wejścia w życie aktu.
 2. Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzującą aktu prawnego jest paragraf. Paragrafy można w razie potrzeby dzielić na ustępy, a ustępy na punkty i litery.
 3. W razie potrzeby do aktu prawnego dołącza się załączniki, w których zamieszcza się w szczególności: wzory formularzy, schematy, tabele, teksty o charakterze specjalistycznym. Odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach szczegółowych aktu prawnego.

§28.

 1. Projekt aktu prawnego pracownik odpowiedzialny za jego przygotowanie uzgadnia z  Dyrektorem Centrum.
 2. W sprawach wywołujących skutki finansowe, do projektu aktu prawnego dołącza się opinię Głównego Księgowego.

§29.

 1. Po dokonaniu uzgodnień pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektu aktu prawnego przekazuje projekt do zaopiniowania radcy prawnemu pod względem formalnoprawnym.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych radca prawny zwraca projekt w celu usunięcia wad. Poprawiony projekt podlega ponownemu zaopiniowaniu.

§30.

Jeżeli wydanie aktu prawnego wymaga uzyskania opinii innego organu, organizacji lub innej jednostki organizacyjnej - do zaopiniowania przesyła się projekt zatwierdzony przez radcę prawnego.

§31.

 1. Prawidłowo sporządzone projekty aktów prawnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wnoszone są do porządku posiedzeń Zarządu za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 2. Przygotowany zgodnie z niniejszymi zasadami projekt aktu prawnego Dyrektora Centrum - przedkładany jest do podpisu za pośrednictwem Zespołu ds. Organizacji i Kadr.

§32.

W Zespole ds. Organizacji i Kadr prowadzone są rejestry uchwał Rady Powiatu, uchwał, decyzji, zarządzeń i postanowień Zarządu Powiatu, zarządzeń, obwieszczeń i upoważnień Starosty Elbląskiego oraz ewidencja zarządzeń i upoważnień Dyrektora Centrum.

§33.

 1. Zespoły i stanowiska pracy obowiązane są prowadzić wydziałowe rejestry aktów prawnych dotyczących działania Zespołu oraz przechowywać w osobnym zbiorze odpisy aktów prawnych.
 2. Kontrole nad prawidłowością rejestracji aktów prawnych w Zespołach sprawuje Zespól ds. Organizacji i Kadr.

Rozdział IX.

Organizowanie działalności kontrolnej.

§34.

Celem kontroli jest zapewnienie Dyrektorowi Centrum informacji niezbędnych do efektywnego kierowania jednostką, podejmowania właściwych działań, w zakresie zadań statutowych Centrum i trafnych decyzji.

§35.

 1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest wobec powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji pozarządowych  wykonujących powierzone im przez powiat zadania  z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności działania z obowiązującymi przepisami, zapewnieniem wymaganych standardów, wykorzystania prawidłowego przyznanych środków finansowych.
 2. Działalność merytoryczna poszczególnych stanowisk podlega kontroli zewnętrznej wykonywanej przez uprawnione organy, instytucje i urzędy oraz kontroli zarządczej, w tym kontroli wewnętrznej, realizowanej w trybie kontroli instytucjonalnej i funkcjonalnej.

§36.

 1. Funkcjonowanie adekwatnej oraz skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zapewnia Dyrektor.
 2. Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią regulaminy oraz instrukcje ustalające wewnętrzne procedury obowiązujące w tym zakresie, a także dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Centrum oraz inne dokumenty wewnętrzne.
 3. Elementami systemu kontroli zarządczej są czynności kontrolne obejmujące:
  1. samokontrolę,
  2. kontrolę funkcjonalną,
  3. kontrolę instytucjonalną.
 4. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Centrum bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
 5. Wewnętrzną kontrolę funkcjonalną prowadzi Dyrektor samodzielnie lub przy pomocy głównego księgowego.
 6. Wewnętrzną kontrolę instytucjonalną prowadzą:
  1. stanowiska pracy w zakresach dotyczących przedmiotów ich działania, poprzez realizację kontroli bieżących,
  2. doraźne zespoły kontrolne powoływane przez Dyrektora, poprzez realizację kontroli doraźnych zleconych przez Dyrektora.

§37.

 1. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez Dyrektora Centrum lub na podstawie doraźnych poleceń Dyrektora Centrum.
 2. Plan kontroli określa zakres kontroli, jej rodzaj, jednostkę lub stanowisko pracy kontrolowane i termin przeprowadzenia kontroli.
 3. Pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie jej wyników oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń.
 4. O sposobie wykonania wniosków i zaleceń decyduje Dyrektor Centrum.

Rozdział X.

Tryb ewidencjonowania i realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych organów kontroli.

§38.

 1. Wystąpienia pokontrolne organów kontroli skierowane do Dyrektora Centrum ewidencjonuje Zespół ds. Organizacji i Kadr.
 2. Zaewidencjonowane wystąpienia pokontrolne Zespół ds. Organizacji i Kadr przekazuje do realizacji zainteresowanym Zespołom oraz czuwa nad ich terminową realizacją.
 3. Zespoły, którym zostały przekazane wystąpienia pokontrolne przygotowują propozycje ich realizacji, które akceptuje Dyrektor Centrum.
 4. Ostateczną wersję odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne przedkłada się do podpisu Dyrektorowi Centrum, w nieprzekraczalnym terminie 3o dni od dnia wpływu wystąpienia, bądź w terminie określonym w wystąpieniu, a kopie udzielonych odpowiedzi przekazuje się do Zespołu ds. Organizacji i Kadr.
 5. Zespół ds. Organizacji i Kadr składa Dyrektorowi Centrum okresowe informacje z zakresu sposobu wykorzystania i realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli.
 6. Książkę Kontroli przeprowadzonych w Centrum prowadzi Zespół ds. Organizacji i Kadr.

Rozdział XI.

Zasady podpisywania pism i decyzji.

§39.

 1. Dyrektor Centrum podpisuje wszystkie pisma, a w szczególności:
  1. decyzje administracyjne w zakresie indywidualnych spraw należących do kompetencji Centrum, w oparciu o udzielone upoważnienia Starosty Elbląskiego;
  2. pisma kierowane do zewnętrznych organów kontroli, w tym odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
  3. pisma i wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;
  4. pisma kierowane do parlamentarzystów;
  5. decyzje w sprawach kadrowych pracowników Centrum;
  6. odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;
  7. odpowiedzi na skargi, wnioski i listy obywateli.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum dokumenty, określone w ust. 1, podpisuje Główny Księgowy.

§40.

Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczanym pod tekstem z lewej strony.

§41.

Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne przepisy oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, wprowadzona Zarządzeniem Nr 1o/99 Kierownika Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z dnia 5 lipca 1999 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Rozdział XII.

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów.

§42.

 1. Skargi, wnioski i listy, w tym skargi i wnioski wniesione ustnie do protokołu, adresowane do Dyrektora Centrum, rejestrowane są w Zespole ds. Organizacji i Kadr, a po dekretacji są przekazywane odpowiednim Zespołom celem załatwienia.
 2. W Zespole ds. Organizacji i Kadr prowadzony jest rejestr skarg, wniosków i listów wpływających do Centrum.
 3. Skargi, wnioski i listy, których merytoryczne załatwienie nie należy do kompetencji Centrum, niezwłocznie przekazuje się do właściwych jednostek organizacyjnych, powiadamiając o tym osoby zainteresowane.

§43.

 1. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Centrum odbywa się codziennie w godzinach pracy Centrum, tj. od godziny 7.3o do godziny 15.3o.
 2. Pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Centrum.

§44.

 1. Nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i listów, a w szczególności nad ich terminowym i zgodnym z obowiązującym stanem prawnym rozpatrywaniem, sprawuje Zespół ds. Organizacji i Kadr.
 2. Zespół ds. Organizacji i Kadr raz w roku przedstawia Dyrektorowi  Centrum analizę w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i listów.
 3. Zespół ds. Organizacji i Kadr ponosi odpowiedzialność za informację wizualną, w siedzibie Centrum, o godzinach przyjęć interesantów przez Dyrektora Centrum.

Rozdział XIII.

Obieg dokumentacji.

§45.

 1. Obieg dokumentacji w Centrum odbywa się w oparciu o ustaloną instrukcję kancelaryjną dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w celu zapewnienia jednolitego systemu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, wprowadzoną stosownym zarządzeniem.
 2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1. postanowienia ogólne;
  2. przyjmowanie i obieg korespondencji;
  3. czynności kancelaryjne sekretariatu;
  4. przeglądanie i przydzielanie korespondencji;
  5. wewnętrzny obieg akt;
  6. system kancelaryjny, rejestrację i znakowanie spraw oraz archiwizację akt;
  7. załatwianie spraw;
  8. wysyłanie i doręczanie pism;
  9. przechowywanie akt;
  10. przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
  11. powielanie i publikowanie;
  12. wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych.
 3. Gromadzenie dokumentacji w Centrum odbywa się w oparciu o rzeczowy wykaz akt, wprowadzony stosownym zarządzeniem.

Rozdział XIV.

Organizacja narad.

§46.

 1. Dyrektor Centrum zwołuje, w miarę istniejących potrzeb, narady z udziałem:
  • kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • pracowników Centrum.
 2. Przedmiotem narad, o których mowa w ust. 1, jest między innymi:
  • uzgadnianie współdziałania powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu realizacji polityki społecznej;
  • przekazywanie informacji o podejmowanych ważniejszych zadaniach i kierunkach działania;
  • przekazywanie do realizacji ustaleń organów centralnych, wojewódzkich i samorządowych;
  • przekazywanie informacji i zadań między Zespołami;
  • doskonalenie organizacji pracy Centrum.
 3. Organizację narad oraz ich obsługę techniczną zapewnia Zespół ds. Organizacji i Kadr.

Rozdział XV.

Postanowienia końcowe.

§47.

Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu.

§48.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.