Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

 

Rozdział I.

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

1. Regulamin organizacyjny określa organizację, zakres działania oraz tryb pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, zwany dalej „Zespołem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721);

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.);

3) zarządzenia Nr 36/99 Starosty Elbląskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Elbląg.

§ 2.

Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, działając przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

§ 3.

1. Obsługę administracyjną, kadrową oraz finansową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

2. Wydatki pokrywane są ze środków finansowych budżetu państwa.

§ 4.

Obszar działania Zespołu obejmuje swoim zasięgiem Powiat Elbląski.

§ 5.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ustalanie stopnia niepełnosprawności w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia,

2) ustalanie niepełnosprawności w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

3) wydawanie legitymacji potwierdzających niepełnosprawność.

 

§ 6.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołuje i odwołuje Starosta Elbląski, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, po uzyskaniu zgody Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.

Rozdział 2.

 

Struktura organizacyjna Zespołu.

§ 7.

1.  W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

1) członkowie Zespołu:

a) Przewodniczący Zespołu,

b) Sekretarz Zespołu,

c) specjaliści działający w ramach Składów Orzekających:

 1. Lekarze,

 2. Psycholodzy,

 3. Pedagodzy,

 4. Doradcy zawodowi,

 5. Pracownicy socjalni,

  2) obsługa administracyjna.

  2. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Przewodniczący Zespołu, w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, umów absolwenckich może tworzyć inne stanowiska pracy.

  3. Schemat struktury organizacyjnej Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

  § 8.

  1. Zespołem kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu".

  2. Przewodniczącego Zespołu zatrudnia i zwalnia Starosta Elbląski, który sprawuje funkcję jego zwierzchnika służbowego i wykonuje względem niego czynności z zakresu prawa pracy.

  § 9.

  1. Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności zastępuje Sekretarz Zespołu.

  2. Przewodniczący Zespołu na czas nieobecności swojej i Sekretarza upoważnia w formie pisemnej innego członka Zespołu do załatwiania spraw w jego imieniu, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  § 10.

  Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Elbląski, na wniosek Przewodniczącego Zespołu. 

  § 11.

  1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Zespole regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ).

Rozdział 3

 

Zadania Zespołu

§ 12.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) składanie do Starosty Elbląskiego wniosków o powołanie i odwołanie członków Zespołu;

2) przekazanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego wniosków o skierowanie specjalistów - członków Zespołu na szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania;

3) organizowanie i kierowanie działalnością Zespołu;

4) wyznaczanie Składów Orzekających, w tym Przewodniczącego Składu, spośród członków Zespołu posiadających zaświadczenia;

5) nadzorowanie postępowania nad wydawanymi orzeczeniami;

6) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;

7) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie upoważnienia Starosty Elbląskiego;

8) przedstawianie sprawozdań z realizacji zadań;

9) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz oraz organizowanie obsługi administracyjno-biurowej;

10) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 13.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej Zespołu;

2) współudział w organizacji pracy Składów Orzekających;

3) kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu;

4) planowanie zakupów sprzętu, materiałów biurowych oraz konserwacyjnych.

§ 14.

Do zadań Przewodniczącego Składu Orzekającego należy w szczególności:

1) analiza wniosków i dokumentacji medycznej;

2) badanie i ocena stanu zdrowia dziecka do lat 16 oraz osoby powyżej 16           roku życia;

3) wydanie oceny o stanie zdrowia osoby do 16 roku życia lub osoby   powyżej 16 roku życia;

4) określenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności, czasu powstania niepełnosprawności, czasu powstania stopnia niepełnosprawności;

6) sporządzanie protokołu z posiedzeń Składu Orzekającego z dokładnym  ustaleniem wszystkich wskazań zawartych w treści protokołu.

§ 15.

Do zadań specjalistów - członków Składów Orzekających, tj. psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych należy w szczególności:

1) udział w posiedzeniach Składów Orzekających, zgodnie z posiadaną specjalnością;

2) przeprowadzanie wywiadu z wnioskodawcą;

3) dokonywanie oceny zgodnie z obowiązującymi standardami   postępowania dla zespołów orzekających;

4) określenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

5) formułowanie wskazań;

6) dokładne prowadzenie dokumentacji orzeczniczej.

§ 16.

Do zadań obsługi administracyjnej należy w szczególności:

1) udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności, wydawanie niezbędnych druków oraz przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

2) przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

3) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wystawianie legitymacji;

4) opracowywanie akt orzeczniczych;

5) obsługa posiedzeń składu orzekającego;

6) drukowanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu  Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;

8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z orzekaniem;

9) prowadzenie rejestrów.

Rozdział IV

 

Czas pracy Zespołu.

§ 17.

1.  Ustala się czas pracy pracowników Zespołu od poniedziałku do piątku od 7.3o do 15.3o.

2.  Czas przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku od 7.3o do  15.3o.

 

Rozdział V.

 

Przepisy końcowe.

§ 18.

Zmiany Regulaminu dokonywane są w drodze Uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.