Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu PILNIE poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu PILNIE poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych!

 

Jeśli chcesz stworzyć dom zastępczy dla dzieci, pozbawionych właściwej opieki ze strony ich rodziców biologicznych i chcesz poświęcić się pracy na rzecz dzieci wymagających dużo zrozumienia, ciepła, uwagi, jak również specjalistycznej opieki to szukamy właśnie Ciebie!

Pod koniec października br. zamierzamy rozpocząć szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie jest BEZPŁATNE. Czas trwania szkolenia to 60 godzin (ok. 3 m-ce).

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada   co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

 6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:   rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

 9. w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Rodziny zastępcze mają prawo do:

 1. Uzyskania, w miarę możliwości, informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach;
 2. Wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
 3. Skorzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;
 4. Otrzymania pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
 5. Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach;
 6. Wsparcia ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodziny zastępczej – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40

tel. 55 233 62 82 wew. 17 lub 22

sekretariat@pcprelblag.pl