Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zostań rodziną zastępczą.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,

 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka?

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się na ich wniosek opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponadto oferujemy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne, pedagogiczne i socjalne, które jest świadczone osobom i rodzinom, mające trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 

Jakie świadczenia przysługują rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka?

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 

 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł miesięcznie.

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania. 

Na dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje: – rodzinom zastępczym – raz w roku na dziecko, – osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy – raz w roku.

„Dobry Start” przysługuje wyżej wymienionym osobom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wypłaca się na wniosek osób prowadzących taką rodzinę lub rodzinny dom dziecka.

Dodatkowe świadczenia, które może otrzymać rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka:

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 

 • pomoc na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,

 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z praktycznym poradnikiem o pieczy zastępczej, dostępnym pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinna-piecza-zastepcza-poradnik-praktyczny2

 

Zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Elbląskiego zainteresowane opieką zastępczą do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 233 62 82 wew. 17 i 22.