Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program Stypendialny

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

 

Kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

 

Adresatami konkursu są: dzieci  i młodzież przebywająca w:

  •          rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  •          placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

 

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych, przy założeniu, że dofinansowanie na 1 dziecko nie przekracza 1000 złotych.

W przypadku korepetycji z zakresu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 500 złotych.

 

Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowego na zajęcia:

  •            przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
  •            przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
  •            pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
  •            rozwijające pasje i zainteresowania,
  •            zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjnych (tzw. korepetycje)

 

W 2017 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

 

Termin składania wniosków:

9 – 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13 lutego 2017 r. i będą opublikowane na stronie internetowejwww.towarzystwonaszdom.pl


Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu zamieszczonych na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

 

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

 

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:

Elżbieta Prządka, 22 834 60 53, 508 106 152  lub e.przadka@naszdom.org.pl