Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Program "AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"

 

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu od dnia 1 lipca 2017 roku realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.
Projekt „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” Nr RPWM.11.02.03.-28-0079/16 realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.11.2018 r. w ramach Osi priorytetowej: 11.00.00 „Włączenie Społeczne”, Działania: 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałania: 11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”.
Całkowita wartość projektu wynosi 872.606,96 zł, w tym kwota dofinansowania to 802 798,40 zł, natomiast wkład własny to 69.808,56 zł.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) z terenu powiatu elbląskiego, w tym: rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-18 lat, usamodzielnianych wychowanków w wieku 18-25 lat, rodzin wraz dziećmi.

W ramach projektu uczestnicy nabędą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych bez stosowania agresji, otrzymają wsparcie w zakresie rozwiązywaniu codziennych problemów rodziców i dzieci, poprawy relacji z partnerem, współmałżonkiem, wsparcie merytoryczne w radzeniu sobie z dziećmi, w zakresie akceptacji własnej sytuacji, nastąpi wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości, poprawa relacji na linii opiekun-dziecko oraz poprawa w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych.

W ramach realizacji projektu preferowani będą uczestnicy, którzy korzystają z POPŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
PCPR Elbląg – 55 233 62 82
GOPS Elbląg - 55 237 10 65
MGOPS Pasłęk - 55 649 62 55
MGOPS Tolkmicko - 55 231 63 26
Stowarzyszenie “Daj Nadzieję” - 55 248 81 30

 

W ramach realizacji projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” oferujemy:

 1. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodziny poprzez wsparcie asystenta rodziny i  pracownika socjalnego oraz wypłatę zasiłków i świadczeń.
 2. Blok wsparcia rodzin i dzieci:
  • Trening budowania relacji rodzinnych (dla dorosłych) w tym:
   • Trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich (dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji intra i interpersonalnej, określenie wartości i celów, sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych i konfliktowych, tworzenie zdrowego poczucia wł. wartości),
   • Trening kompetencji rodzicielskich (dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczącej metod wychowywania dzieci, nawiązywanie prawidłowych relacji z dzieckiem),
   • Trening kompetencji życiowych  (nauka umiejętnego planowanie zadań i działań w czasie, ustalanie zadań ważnych i pilnych do realizacji, planowanie czasu pracy, odpoczynku i rozrywki z uwzględnieniem warunków psychofizycznych człowieka w cyklu dobowym).
  • Trening wspierania rozwoju dziecka (dla dzieci) w tym: 
   • Trening zastępowania agresji (metoda korygowania agresywnych i szkodliwych zachowań dzieci i młodzieży).
   • Trening intelektualny (zajęcia obejmujące zapamiętywanie, zapoznanie się z technikami efektywnego uczenia się, animacje i opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb).

  Trening kompetencji życiowych oraz trening intelektualny odbędą się na 3-dniowym wyjeździe szkoleniowo-integrującym.

 3. Blok wsparcia rodzin zastępczych:
  • Trening budowania relacji rodzinnych (dla rodziców), w tym:
   • Trening integracji emocjonalnej (skierowany na poznanie swoich emocji, możliwości, ograniczeń).
   • Trening komunikacji partnerskiej (skierowany na poprawę relacji partnerskiej, wspólne rozwiązywania problemów).
   • Trening kompetencji rodzicielskich (poszerzenie wiedzy dotyczącej metod wychowywania dzieci, nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, radzenia sobie z problemami oraz ich rozwiązywania, eliminacja zachowań okołoprzemocowych).
   • Coaching rodzicielski (umożliwiający poprawę kompetencji i zwiększający świadomość siebie jako rodzica).
  • Wspieranie rozwoju dziecka (dla dzieci), w tym:
   • Trening zastępowania agresji (metoda korygowania agresywnych i szkodliwych zachowań dzieci i młodzieży).
   • Trening intelektualny (obejmuje naukę zapamiętywania, zapoznanie się z technikami efektywnego uczenia się).

  Trening komunikacji partnerskiej oraz trening intelektualny odbędą się na 5-dniowym wyjeździe szkoleniowo-integrującym.

 4. Blok wsparcia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (15-18 lat), w tym:
  • Trening dorosłości (dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji intra i interpersonalnej, zmiany ograniczających przekonań, budowania zasobów, określenia wartości i celów, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, tworzenia zdrowego poczucia własnej wartości, a także ustalenie priorytetów i celów życiowych).
  • Trening pracy (przygotowanie do poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, listu motywacyjnego).
  • Poradnictwo indywidualne (psychologiczne/prawne/rodzinne) dostosowane do indywidualnych potrzeb).

  Treningi odbędą się na 5-dniowym wyjeździe szkoleniowo-integrującym.


 5. Blok wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (18-25 lat), w tym:
  Diagnoza:
  • Trening kompetencji życiowych (nauka umiejętnego planowania zadań i działań w czasie, ustalanie zadań ważnych i pilnych do realizacji, planowanie czasu pracy, odpoczynku i rozrywki z uwzględnieniem warunków psychofizycznych człowieka w cyklu dobowym).
   Trening pracy (przygotowanie do poszukiwania pracy, przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, listu motywacyjnego).
  • Terenowe warsztaty doskonalące z elementami survivalu (zajęcia mają pozwolić na zdobycie zupełnie nowych umiejętności, rozpoznania własnych cech charakteru, mocnych i słabych stron, wpłynął na wzmocnienie fizyczne i psychiczne, zajęcia rozwiną umiejętności pracy w grupie, nauczą budowania pozytywnych relacji, umożliwią poradzenie sobie w nieznanej sytuacji).
  • Etap szkoleniowo–informacyjny (uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną na temat procesu usamodzielniania, jego etapów, zadania opiekuna usamodzielnienia jako tzw. mentora dorosłości oraz otrzymają zestaw narzędzi niezbędnych do dokonania analizy SWOT, mapy życia).
  • Etap profilaktyczno-praktyczny (spotkanie ze specjalistami od spraw uzależnień, spotkanie z wychowankiem, który jest częściowo usamodzielniony jako wskazanie pozytywnego wzorca, spotkanie ze specjalistą od spraw żywienia, tradycja sprawa ważna i poważna – jak kultywować tradycje domowe i rodzinne, spotkanie z osobą z organizacji pozarządowej zajmującej się sportem i wskazanie aktywnego trybu życia jako formy organizacji czasu wolnego, ale też sposobu na wyuczenie w sobie nawyku systematyczności).
  • Etap wspierający (analiza wcześniejszych działań i przygotowanie ścieżki usamodzielnienia dla wychowanków).

 6. Utworzenie mieszkania treningowego o pow. 40 m2 na terenie miasta Pasłęka.
  Wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej polegające na finansowaniu pobytu w mieszkaniu treningowym w okresie procesu usamodzielnienia. Wychowankowie przebywający w mieszkaniu będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, prawnika, terapeuty i doradcy finansowego.