Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ORZEKANIA

O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

ORZECZENIA DLA OSÓB DO 16 ROKU ŻYCIA

W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu, maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

ORZECZENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

W przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalane są trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. ZNACZNY

do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

 1. UMIARKOWANY

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

 1. LEKKI

do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne wraz z podaniem przyczyny niepełnosprawności w formie kodu.

Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu lub na stałe.

 

Celem ustalenia niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, pokój Nr 15, następujące dokumenty

 1. WNIOSEK o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia, wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu, które jest 30 dni od daty wystawienia.

 3. KSEROKOPIĘ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

 4. Potwierdzenie musi zawierać:

  1. czytelny podpis lub parafkę z pieczątką imienną osoby potwierdzającej;

  2. pieczątkę nagłówkową instytucji potwierdzającej;

  3. datę potwierdzenia

KODY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

01-U      UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

02-P      CHOROBY PSYCHICZNE

03-L      ZABURZENIA GŁOSU, MOWY I CHOROBY SŁUCHU

04-O      CHOROBY NARZĄDU WZROKU

05-R      UPOŚLEDZENIE NARZĄDU RUCHU

06-E      EPILEPSJA

07-S      CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO I KRĄŻENIA

08-T      CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO

09-M     CHOROBY UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO

10-N      CHOROBY NEUROLOGICZNE

11-I       INNE, W TYM SCHORZENIA METABOLICZNE, ENDOKRYNOLOGICZNE, ZABURZENIA NZYMATYCZNE, CHOROBY ZAKAŹNE I ODZWIERZĘCE, ZESZPECENIA, CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

12-C      CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE

 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są na nowych zasadach. Stanowią o tym przepisy Art. 6ca  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541). 

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony i nie ma potrzeby ich wymiany.

 

ZASADY WYSTAWIANIA LEGITYMACJI

Od 1 września 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),

 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, tak więc możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie.

Ważne: w przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiana jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie legitymacji składa osobiście wnioskodawca w siedzibie Zespołu lub osoba umocowana do tego prawnie.
 2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej -  do wglądu.
 4. Kserokopia dokumentu tożsamości osoby niepełnosprawnej  w przypadku, gdy wniosek składa w jej imieniu inna osoba umocowana prawnie.
 5. Ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie, wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie, który orzeczenie wyda. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Mieszkańcy powiatu elbląskiego składają wniosek  o wydanie legitymacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 15.

Uwaga! W celu ustalenia właściwości miejscowej powiatowego zespołu do wystawienia legitymacji, osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego zamieszkania.

 

TERMIN ODBIORU LEGITYMACJI

W związku  z tym,  że Powiatowy Zespół przyjmuje jedynie wnioski  o wydanie legitymacji i wprowadza dane do systemu informatycznego,  a produkcja blankietów i ich personalizacja odbywa się w podmiocie zewnętrznym, wyłonionym przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie jest możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku.

O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie. Ze względu na rangę dokumentu brak jest możliwości jej wysłania pocztą. Niezbędnym dla wydania legitymacji jest podpisanie jej odbioru w rubryce nr 42 we wniosku.

 

OPŁATA

Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji wydanej według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r. pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

 

UPRAWNIENIA POSIADACZA LEGITYMACJI

Podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie różnorodnych przepisów jest orzeczenie, legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdza jedynie posiadanie orzeczenia.

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej, np. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacją miejską, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury, turystyki świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego wynikają z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja jest natomiast dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia, dlatego też do czasu uzyskania legitymacji, osoba niepełnosprawna może posługiwać się ważnym orzeczeniem.  

 

WZÓR LEGITYMACJI

Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość zamieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Informacje te będą zamieszczane – za pomocą kodu QR – jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

==================================================================

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawia informację na temat stanu realizacji zadania dot. produkcji blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności zgodnie z nowymi zasadami oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentowania statusu osoby niepełnosprawnej w celu korzystania z ulg i uprawnień przyznawanych przez różne podmioty na podstawie odrębnych przepisów.

INFORMACJA Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych