Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zadania Zespołu

Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu dotyczą orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych i pozaubezpieczeniowych.

W orzeczeniach poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zgodnie z zapisem art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ), zawarte są wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;

 • szkolenia, w tym specjalistycznego;

 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;

 • uczestnictwa w terapii zajęciowej;

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, uławiające funkcjonowanie danej osoby;

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym     ( Dz.U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z późn. zm. ), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04 - O ( choroby narządu wzorku ), 05 - R ( upośledzenie narządu ruchu lub 10 - N ( choroba neurologiczna ).

  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu zatrudnia 20 specjalistów, w tym:

 • 7 lekarzy;

 • 6 psychologów;

 • 4 pracowników socjalnych;

 • 3 doradców zawodowych.

   

  Wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbyli stosowne szkolenia, obejmujące minimum programowe, określone w § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm. ).

 

Baza lokalowa Zespołu umożliwia realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w sposób zapewniający:

1) poszanowanie ich dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających;

2)  przestrzeganie tajemnicy lekarskiej;

3)  zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Pomieszczenia zajmowane przez Zespół w pełni spełniają warunki organizacyjne, określone w § 24 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), tj.:

1)  gabinety lekarskie stanowią odrębne pomieszczenia;

2) pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiają prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję;

3) funkcjonuje punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

4)  wydzielone są poczekalnie i toalety.

W siedzibie Zespołu znajduje się odrębny gabinet lekarski dla dzieci, co umożliwia jednoczesną realizację zadań na rzecz dzieci i osób dorosłych w tym samym dniu.

Pomieszczenia Zespołu w Elblągu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.