Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Status PCPR

Statut PCPR

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Rozdział  I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, zwane dalej „Centrum", zostało utworzone na mocy Uchwały Nr V/33/99 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

2. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Centrum nie posiada osobowości prawnej.

4. Obszar działania Centrum obejmuje obszar Powiatu Elbląskiego.

5. Siedziba Centrum mieści się w Elblągu przy ulicy Komeńskiego 40.

§ 2.

Centrum działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ); 

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.u. Nr 149, poz. 887 );

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. );

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm. );

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. );

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );

7) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. );

8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );

9) niniejszego statutu nadanego przez Radę Powiatu w Elblągu Uchwałą Nr ......./2011 z dnia .. grudnia 2011 roku.

 

Rozdział  II.

Cel i zadania Centrum

§ 3.

1. Centrum jest jednostką organizacyjną powiatu, powołaną celem:

1) realizacji zadań własnych powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej;

2) realizacji zadań powiatu z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej;

3) realizacji zadań własnych powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiatu w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5) realizacji zadań organizatora pieczy zastępczej;

6) realizacji zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

8) realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

2. Centrum realizuje zadania, w tym:

1) zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, tj.:

a) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

c) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

d) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

e) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

f) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

g) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

h) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;

i) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

j) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

k) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

l) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

m)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

n) sporządzanie oceny z zakresu pomocy społecznej;

2) zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, tj.:

a) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

d) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

3) zadania własne powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

a) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

b) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

c) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

d) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

e) prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

f) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

g) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

- grup wsparcia,

- specjalistycznego poradnictwa;

h) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych;

i) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

j) prowadzenie rejestru danych,

- o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

- osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

k) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

l) finansowanie:

- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;

- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

m) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

a) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) zadania organizatora pieczy zastępczej, tj.:

a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

d) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

e) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

f) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

g) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

h) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

i) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

j) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

l) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

ł) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

m) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

n) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

o) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

p) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

6) zadania własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:

a) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

b) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

c) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

7) zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:

a) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

8) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj.:

a) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • rehabilitacji społecznej;

b) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w ppkt a;

c) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w ppkt a, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

d) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

e) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;

g) dofinansowanie:


- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
- rehabilitacji dzieci i młodzieży;

h) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

i) wydawanie kart parkingowych, uprawniających osoby niepełnosprawne oraz osoby kierujące pojazdami przewożącymi osobę o obniżonej sprawności ruchowej - do nie stosowania się do niektórych znaków drogowych, dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

§ 4.

Centrum, w imieniu Starosty Elbląskiego, sprawuje nadzór nad działalnością ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

§ 5.

Centrum realizuje również zadania wynikające z uchwał Rady Powiatu w Elblągu oraz Zarządu Powiatu w Elblągu.

§ 6.

Centrum realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą „Powiatowy punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy", polegające na świadczeniu specjalistycznych usług, zwłaszcza terapeutycznych, prawnych i pedagogicznych - na rzecz osób, rodzin i społeczności dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy.

§ 7.

Centrum współpracuje z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną.

Rozdział III.

Organizacja pracy Centrum.

§ 8.

1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Centrum,

2) sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników,

3) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy, w tym określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Centrum,

4) podejmowanie decyzji w sprawach: nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, wysokości uposażenia, nagradzania, stosowania sankcji służbowych wobec pracowników naruszających postanowienia regulaminu,

5) składanie Radzie Powiatu w Elblągu corocznego sprawozdania z działalności Centrum, przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

3. Centrum kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy:

1) Głównego Księgowego,

2) pracowników merytorycznych.

4. Główny Księgowy zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

5. W Centrum tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół ds. Pieczy Zastępczej;

2) Zespół ds. Planowania, Księgowości i Analiz;

3) Zespół ds. Organizacji i Kadr;

4) Stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,

5) Stanowisko ds. Pomocy Instytucjonalnej.

§ 9.

1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

§ 10.

Centrum wykonuje obsługę administracyjno - finansową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, powołanego Zarządzeniem Nr 36/99 Starosty Elbląskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Elblągu.

§ 11.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum oraz jego strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny, ustalony uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu.

Rozdział IV.

Gospodarka finansowa Centrum.

§ 12.

1. Centrum jako samorządowa jednostka budżetowa sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu Elbląskiego.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym Centrum".

3. Centrum uzyskuje przychody z tytułu:

1) zasilenia środkami finansowymi z Powiatu Elbląskiego,

2) dochodów własnych,

3) 2,5% środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

4. Szczególne zasady rachunkowości prowadzonej w Centrum, dotyczą:

1) ewidencji wykonania budżetu,

2) ewidencji majątku trwałego, stanowiącego własność Powiatu Elbląskiego,

3) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,

4) sporządzania sprawozdań finansowych.

5. Gospodarka finansowa w Centrum prowadzona jest w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. );

oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

6. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy, z którego można dokonywać wypłat do wysokości wydatków uchwalonych, przez Rade Powiatu w Elblągu, na dany rok budżetowy.

7. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Rozdział V.

Majątek Centrum.

§ 13.

1. Mienie Centrum jest własnością Powiatu Elbląskiego, przekazane Centrum w trwały zarząd.

2. Mienie, o którym mowa ust. 1, obejmuje:

1) cześć nieruchomości w udziale 50/100, położonej w obrębie 17 miasta Elbląg, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 13/2, km 1, o powierzchni 0,4337 ha, która posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 46926;

2) majątek ruchomy, stanowiący wyposażenie Centrum.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 15.

Zmiana postanowień statutu dokonywana jest w drodze Uchwały Rady Powiatu w Elblągu.