Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Formularze do  pobrania - LINK -


I. Zakres przedmiotowy: Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ubiegać się osoba:

  • posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.);
  • która złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

III. Wysokość dofinansowania:

  1. 1 650,00 zł - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
  2. 1 460,00 zł - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  3. 1 400,00 - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  4. 1 100,00 - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  5. 1 100,00 zł- dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Różnicę pomiędzy kosztem turnusu rehabilitacyjnego, a kwotą dofinansowania pokrywa wnioskodawca ze środków własnych.

IV. Tryb postępowania.

Kwalifikację wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przeprowadza się w trzech etapach:

  • Etap pierwszy – weryfikacja formalna
  • Etap drugi - weryfikacja merytoryczna
  • Etap trzeci - przyznanie bądź odmowa przyznania dofinansowania.

Etap pierwszy -  wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym. Jeśli wniosek posiada uchybienia formalne (jest niekompletny) PCPR wzywa do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Etap drugi to ocena sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych. Etap trzeci to decyzja komisji PCPR o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Etap drugi Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobie w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna.

Etap trzeci: Pismo o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

PCPR przekazuje organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanie po otrzymaniu oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).