Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Usamodzielnienie wychowanków

USAMODZIELNIENIE

wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych po 2012 r.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków, którzy po 1 stycznia 2012 r. opuszczali rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy osobie umieszczonej w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu - opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą":

1. przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,
 • usamodzielnienie,

 • zagospodarowanie;

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,

 • zatrudnienia.

  Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniania składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

   

  Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się  w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.         

   

  Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Przyznaje się ją na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

  Pomoc ta przysługuje bez względu na dochód wychowanka.

   

  Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w kwocie nie niższej niż 1 500,00 zł.  W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości nie niższej niż 3 000,00 zł.

   

   

  UWAGA!

  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 3 300,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 • nie mniej niż 6600 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

 • nie mniej niż 3300 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

 • nie mniej niż 1650 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

USAMODZIELNIENIE

wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków, o których mowa powyżej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 2012 r., poz. 954).

 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 cyt. ustawy osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 1. pieniężną na usamodzielnienie;

 2. pieniężną na kontynuowanie nauki;

 3. w uzyskaniu odpowiednich warunków, w tym w mieszkaniu chronionym;

 4. w uzyskaniu zatrudnienia;

 5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wysokość pomocy pieniężnej naliczana jest wg stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1 647 zł. W zależności od rodzaju opuszczanej placówki i okresu przebywania w niej.

  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówce i może wynosić od 100% do 400% podstawy.

   Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

 • 300% podstawy (4 941 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad 3 lata 
 • 200% podstawy ( 3 294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat 

 • 100% podstawy ( 1 647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat 

   

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala sie w kwocie odpowiadającej:

 • 400% podstawy (4 941 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad 3 lata 

 • 200% podstawy ( 3 294 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat 

 • 100% podstawy ( 1 647 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 30 % kwoty podstawy, tj. 1.647 zł x 30% = 494,10 zł miesięcznie.

 

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % kwoty podstawy. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc przysługuje w wysokości 300 % podstawy.

 

Pomoc na zagospodarowaniu polega na zakupie i przekazaniu osobie usamodzielnianej:

 

 • niezbędnych urządzeń domowych ( np. lodówka, pralka, kuchenka gazowa itp.)

 • pomocy naukowych (np. książki, komputer),

 • sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózek inwalidzki, proteza, sprzęt do ćwiczeń)

 • sprzętu do podjęcia zatrudnienia

 • materiałów do przeprowadzenia remontu mieszkania

 

UWAGA !

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki jest uzależniona od kryterium dochodowego. Powyższe pomoce przysługują, w przypadku:

 • osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samodzielnie gospodarującą, tj. 1.084 zł

 • osoby wspólnie gospodarującej z rodziną nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 912 zł.

  Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom usamodzielniającym się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.