Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

Plakat

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE.

W październiku br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu organizuje szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą.

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Elbląskiego zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

  1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Ważne, aby wiedzieć że :• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo, • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się, • piecza zastępcza nie jest adopcją, • dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności, • dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości, • kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z praktycznym poradnikiem o pieczy zastępczej, dostępnym pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinna-piecza-zastepcza-poradnik-praktyczny2

Kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 233 62 82 wew. 17 i 22.