Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie powiatu elbląskiego działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Przezmarku i Jegłowniku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku jest placówką pobytu dziennego o zasięgu ponadlokalnym, której działalność skierowana jest do 30 uczestników - osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku jest:

1) zapewnienie wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;

2) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;

3) zapewnienie postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej;

4) rozwijanie i podtrzymywanie różnorodnych umiejętności, niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia.

Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze, które obejmują usprawnienie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne.

Generalnie odbywa się ona za pomocą treningu umiejętności społecznych, opartego na metodach behawioralnych oraz treningu komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności oraz terapii zajęciowej.

Świadczenia edukacyjne obejmują trening lekowy, budżetowy i kulinarny, tj. naukę o przyjmowaniu i działaniu leków, pomoc w regulowaniu opłat, indywidualne zajęcia z prowadzenia budżetu domowego, przygotowywanie prostych potraw oraz pomoc w zakupach

W ramach wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego prowadzona jest psychiatryczna opieka zdrowotna, realizowana poprzez psychoterapię indywidualną i grupową oraz psychoedukację ( zdobywanie informacji o chorobie ) i relaksację.

Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne, skierowane do uczestników, prowadzone jest na bazie niżej wymienionych 6 pracowni, tj.:

1) pracowni samodzielności;

2) pracowni rehabilitacyjno - relaksacyjnej;

3) pracowni rękodzieła;

4) pracowni ogrodniczo - technicznej;

5) pracowni kulinarnej;

6) pracowni komputerowej.

Do wymiernych efektów związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy należy zaliczyć przede wszystkim:

1) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do podjęcia możliwie jak najszybciej samodzielnego życia;

2) zapobieganie społecznej izolacji uczestników w zakresie  samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;

3) redukcję nawrotów choroby i zapobieganie powtórnej hospitalizacji;

4) aktywizację społeczną;

5) odciążanie rodzin uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku jest elementem realizowanej w powiecie elbląskim strategii zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego, pozwalającego im na zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.