Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Ważne, aby wiedzieć że:

 • opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
 • piecza zastępcza nie jest adopcją,
 • dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,
 • dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości,
 • kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z praktycznym poradnikiem o pieczy zastępczej, dostępnym pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinna-piecza-zastepcza-poradnik-praktyczny2

Zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Elbląskiego zainteresowane opieką zastępczą do nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Kontakt z pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 233 62 82 wew. 17 i 22.Plakat