Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy

Dnia 23 listopada 2012 roku Rada Powiatu w Elblągu Uchwałą Nr XVIII/74/2012 z dniem 1 stycznia 2013 roku powołała:

1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy, koordynujące zadania związane z obsługą administracyjną, ekonomiczną i organizacyjną  placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujące jednocześnie merytoryczny nadzór nad standardem usług opiekuńczych i wychowawczych  placówek. Pracą Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pracą placówek opiekuńczo - wychowawczych kieruje Dyrektor Centrum, który jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dnia 12 marca 2014 roku na stanowisko Dyrektora Centrum został powołany Pan Leszek Czyżewski.
2. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Orle Gniazdo" w Marwicy przeznaczoną dla 30 wychowanków.
3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku przeznaczoną dla 14 wychowanków;

      

Każda z placówek opiekuńczo-wychowawczych uzyskała odpowiednie zezwolenia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na funkcjonowanie na czas nieokreślony.

I. Podstawy prawne funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Standardy opiekuńczo - wychowawcze oraz zasady funkcjonowania wyznaczają:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720)

Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Placówka zapewnia  dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego tj.:

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;

2) dostęp do opieki zdrowotnej;

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze;

4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych oraz terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane dla dziecka;

6) wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej;

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce szkolne, przybory szkolne;

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dziecko, które ukończyło 5 rok życia, której wysokość stanowi kwota nie niższa niż 1%, i nie wyższa niż 8% kwoty, odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 2 ustawy;

9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb odbywa się w szkołach poza placówką, w systemie nauczania indywidualnego;

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu lekcji oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeśli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka;

  1. Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.