Przejdź do treści   A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Zasady i tryb dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, finansowanych ze śr

ZASADY I TRYB

dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 1.

1.       Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają osobom niepełnosprawnym swobodę ruchu i uczestnictwo w życiu społecznym.

2.       Bariery architektoniczne obejmują wszystkie elementy budowlane, które ze względu na swoją formę lub sposób użytkowania w pewnym stopniu utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają swobodę przemieszczania się.

§ 2.

 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania realizacji zadań dotyczących likwidacji barier architektonicznych jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa w art 3 i art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz.U z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 2. O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, których realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, mogą ubiegać się:

 1. osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie, których rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem lekarskim;

 2. są właścicielami nieruchomości lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

 3. udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, który zamieszkują.

  § 3.

 

 1. Warunkiem przyznania dofinansowania zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych jest złożony, kompletny wniosek, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszych zasad.

 2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w § 2 ust. 1;

 2. kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą;

 3. zaświadczenie lekarskie, wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych zasad;

 4. kserokopię dowodu tożsamości;

 5. dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych;

 6. w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zaświadczenie wystawione przez powiatowy urząd pracy potwierdzające status zawodowy.

 

 1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna kompletny wniosek wraz z załącznikami siedzibie w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku, informuje wnioskodawcę o ewentualnych występujących we wniosku brakach, które winny zostać usunięte w wyznaczonym terminie. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 3. Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

 4. W przypadku wątpliwości odnośnie danych podanych, we wniosku o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc do dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

  § 4.

 1. Zakres robót rzeczowych, podlegających dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określa katalog stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszych zasad.

 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 3. Wysokość dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych wynosi 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż wysokości 15 - krotności przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedzającego przyznanie dofinansowania.

 4. Wnioskodawcy partycypuje w koszcie realizowane przedsięwzięcia w kwocie stanowiącej równowartość minimum 20% całkowitego kosztu  zadania.

 5. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robot budowlanych, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

  § 5.

 1. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatrywane są w dwóch etapach.

  I etap obejmuje:

 1. sprawdzenie kompletności złożonego wraz z wymaganymi załącznikami wniosku;

 2. dokonanie punktowej oceny wniosku, zgodnie ze skalą punktową stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszych zasad;

 3. sporządzenie listy rankingowej wniosków;

 4. przedstawienie członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania 30% wniosków, które otrzymały najwyższą ilość punktów.

  II etap obejmuje:

 1. przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawców, których wnioski uzyskały pozytywną opinię członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, ustalającej:

 1. przy udziale wnioskodawcy możliwy do realizacji zakres pracy, mających na celu likwidacje barier architektonicznych, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszych zasad;

 2. ocenę sprawności ruchowej i samodzielności wnioskodawcy oraz ocenę warunków mieszkaniowych, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszych zasad.

 1. Po przeprowadzonymi czynności, określonych w ust. 3, podejmowana jest decyzja o przyznaniu dofinansowania tytułem realizacji zadań dotyczących likwidacji barier architektonicznych, o czym wnioskodawca powiadamiany jest odrębnym pismem.

 2. Na etapie przygotowywania umowy dotyczącej dofinansowania likwidacji barier wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów, w tym:

 1. rzutu mieszkania;

 2. projekt budowlanego wraz z kosztorysem;

 3. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania określonych prac;

 4. zgody właściciela budynku na realizację prac;

 5. ceny urządzeń, które zostaną zainstalowane, potwierdzonych fakturą pro forma;

 6. pełnomocnictwa inwestora zastępczego;

 7. w zależności od okoliczności inny dokumentów określonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 1. Po dostarczeniu i sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w ust 5, następuje zawarcie umowy, stanowiącej podstawę dofinansowania i rozpoczęcia czynności związanych z likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, którą podpisuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, działający z upoważnienia Starosty Elbląskiego.

 2. Wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie.

 3. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy.

 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji dotyczącej terminu zakończenia realizacji zadania, celem umożliwienia dokonania odbioru zrealizowanego zakresu prac.

§ 6.

 1. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni od dnia udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.
 2. Przedłożone dokumenty zostają sprawdzone pod względem formalno - rachunkowy oraz podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.
 3. faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę i podpisanych przez wnioskodawcę o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia;
 4. po dostarczeniu przez Wnioskodawcę:
 5. Rozliczenie i przekazanie dofinansowania, określonego w umowie, następuje bezpośrednio na konto wykonawcy, sprzedawcy lub wnioskodawcy:
 6. po przeprowadzeniu odbioru zrealizowanych prac;
 7. kosztorysu powykonawczego;
 8. dowodu uiszczenia wymagalnego wkładu własnego.
 9. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatków od towarów i usług w przypadku płatników VAT.

 

 

 

Wniosek dot. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

Załącznik do zasad dofinansowywania likwidacji barier architektonicznych, ze środków PFRON