Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych prowadzonego w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym — projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ-00-28-001/16 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1. W postępowaniu ogłoszonym dniu 30.03.2016 wpłynęły następujące oferty: A. oferta nr 1 - stowarzyszenie: `Daj Nadzieję", Marwica 1 14-411 Rychliki. 2. Oferta nr 1: (stowarzyszenie) w ocenie punktowej uzyskała łącznie 45 pkt. 3. W wyniku zakończenia otwartego naboru zgodnie z warunkiem nr 1 ogłoszenia o naborze na Partnera została wybrana oferta nr 1: stowarzyszenie :"Daj Nadzieję", Marwica 1 14-411 Rychliki.
4. Każdy z uczestniczących podmiotów ma możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.