Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Zadania PCPR

Do zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu należą:

 1. ZADANIA OKREŚLONE W ART. 19 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2OO4 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017 ROKU, POZ. 1769 Z PÓŹN. ZM.), TJ.:

1)  opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów  społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4)  pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5)  pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7)  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9)   udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

11)   doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

12)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów słonowych;

13)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem  systemu teleinformatycznego;

14)   sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

15)   utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 1. ZADANIA OKREŚLONE W ART. 2O UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2OO4 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017 ROKU, POZ. 1769 Z PÓŹN. ZM.), TJ.:

1)   pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2)   prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4)  udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy, pomocy w  zakresie interwencji kryzysowej.

 

 1. ZADANIA OKREŚLONE W ART. 35A USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 ROKU O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2016 ROKU, POZ. 2046 Z PÓŹN. ZM.), TJ.:

1)  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 1. a)   rehabilitacji społecznej,
 2. b)   przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w ust. 1;

3)  udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w ust. 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4)  podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

5)  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6)   współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

 1. a)  uczestnictwa osób niepełnosprawnychi ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. b)  sportu, kultury, rekreacji iturystyki osób niepełnosprawnych,
 3. c)  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne iśrodki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d)  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sięi technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. e)  rehabilitacji dziecii młodzieży;
 6. f)   usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika;

7)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Do zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu należą:

 1. ZADANIA OKREŚLONE W ART. 180 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2O11 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017 ROKU, POZ. 697 Z PÓŹN. ZM.), TJ.:

1)  opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2)  zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;

3)  organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)  tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5)  prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6)  organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego;

7)  organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

 1. a)  grup wsparcia;
 2. b)  specjalistycznego poradnictwa;

8)  powołanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych;

9)  wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

10)  zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

11)  prowadzenie rejestru danych, o których mowa w art. 46;

12)  kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

13)  finansowanie:

 1. a)  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;
 2. b)  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne;
 3. c)  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;

14)  sporządzenie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa a art. 187 ust. 3;

15)  przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8;

 

 1. ZGODNIE Z ART. 181 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2O11 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017 ROKU, POZ. 697 Z PÓŹN. ZM.) DO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NALEŻY:

1)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187 a ust. 1;

2)  finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3.

 

 1. DO ZADAŃ ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ,OKREŚLONYCH W ART. 76 UST. 4 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2O11 ROKU O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2017 ROKU, POZ. 697 Z PÓŹN. ZM.) NALEŻY:

1)  prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2)  kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4)  zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

5)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego;

6)  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

7)  zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

8)  organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

9)  współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

10)  prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

11)  zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

12)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

13)  prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

14)  przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

15)  zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

16)  zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;

17)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

18)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

19)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.