Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej

Specyfika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakatek" w Zielonce Pasłęckiej prowadzona jest jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, przeznaczona na 15 wychowanków powyżej 10 roku życia nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli wychowanek uczy się bądź też legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności i uczy się.

 

Organizacja pracy w poszczególnych grupach wychowawczych:

Praca z dzieckiem w placówce  prowadzona jest w sposób indywidualny i grupowy, zgodnie ze sporządzonym, na podstawie diagnozy psychofizycznej, i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku modyfikowanym w zależności od zmieniającej się sytuacji życiowej dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku. Plan pomocy  określa cele i działania długoterminowe i krótkoterminowe, które uwzględniają wiek dziecka, możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu usamodzielnienia. W planie pomocy dziecku wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej lub też przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia. Dla każdego wychowanka prowadzone są również karty pobytu. Organizowanie pracy w grupach socjalizacyjnych opiera się na realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w zależności od potrzeb i deficytów dzieci. Wychowankowie objęci są pracą specjalistyczną- pedagogiczną, psychologiczną i  terapeutyczną zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Pedagog prowadził zajęcia z wychowankami o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym, edukacyjnym i terapeutycznym. Pedagog prowadził również zgodnie z rozeznanymi potrzebami terapię pedagogiczną, a także przy udziale wychowawców poszczególnych grup zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne. Dodatkowo wychowankowie objęci są opieką psychologiczną w Ośrodku Terapeutycznym Karan w Elblągu. Wszelkie oddziaływania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne stanowią integralną część opracowywanego przy udziale kadry pedagogicznej placówki Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej, który ma przełożenie na sporządzane miesięczne i tygodniowe plany pracy z grupami wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obligatoryjnie w ciągu roku dwukrotnie zbiera się Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który to dokonuje oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówce. Ponadto Zespół jest zwoływany każdorazowo po przyjęciu dziecka do placówki celem omówienia przyczyn umieszczenia dziecka i określenia kierunków pracy z dzieckiem i rodziną. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu zapraszane były osoby i instytucje wspierające pracę z rodziną.

 

Kadra

Placówką kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy starszego wychowawcy koordynatora. Do grup wychowawczych przyporządkowani są stali wychowawcy, którzy prowadzą pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną. Każdy z wychowawców kieruje procesem wychowawczym 3-4 wychowanków. Ilość etatów wychowawczych do obsługi placówki wynosi 6. Każdy pracownik merytoryczny spełnia wymagania kwalifikacyjne.

 

            Dyrektor Centrum

                        ↓

starszy wychowawca koordynator (1etat)                                         

    ↓                    

5 etaty         

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"
Zielonka Pasłęcka 35
 
14-400 Pasłęk
Dyrektor Grzegorz Dawidziuk
Tel. 503 802 730
www: http://dd.bip.powiat.elblag.pl/
email: powzakatek@caopow.powiat.elblag.pl