Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Program pilotażowy "Aktywny Samorząd"

 

Informacje szczegółowe dostępnena stronie:

https://www.pfron.org.pl/

 

Miejsce składania wniosków
(dla mieszkańców powiatu elbląskiego):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, pok.  4 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków:

 

Moduł

Terminy składania wniosków

Terminy rozpatrzenia

Moduł I

od 1 kwietnia do 30 maja 2019

do 30 czerwca 2019

Moduł I

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019

do 30 października 2019 roku lub
po otrzymaniu II transzy środków

Moduł II - wnioski dotyczące semestru letniego 2018/2019

od 15 do 30 marca 2019 roku

do 30 maja 2019 roku

Moduł II - wnioski dotyczące semestru zimowego 2019/2020

od 10 września do 10 października 2019 roku

do 30 listopada 2019 roku

 

 

Osoba do kontaktu:

Pani Alina Szkiler

Pani Gabriela Wencius

Tel. (55) 233 62 82 wew. 21

 

Dokumenty do pobrania:

MODUŁ II - do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie o dochodach
 3. Zaświadczenie z uczelni
 4. Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "STUDENT", "STUDENT II", "Aktywny samorząd"
 5. Zaświadczenie od pracodawcy - w przypadku osób zatrudnionych
 6. Zgoda na przetwarzanie danych - zapoznaj sie z klauzulą informacyjną.

MODUŁ I - dokumenty do pobrania będą dostępne  od 1 kwietnia 2019 roku

        I.          Wniosek –część A

      II.          Wniosek część B – specyfikacja przedmiotu dofinansowania (do wyboru):

 1. Obszar A, zadanie 1 i 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu
 2. Obszar A zadanie 2 i 3 - prawo jazdy
 3. Obszar B, Zadanie 1, 2, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, i lub szkolenie w zakresie nabytego sprzętu
 4. Obszar B, zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej sprzętu zakupionego w ramach programu,
 5. Obszar C , Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego elektrycznego
 6. Obszar C, Zadanie 3 - zakup protezy
 7. Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 8. Obszar C, Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego elektrycznego, lun oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 9. Obszar D – zapewnienie opieki dla osoby zależnej

     III.          Zaświadczenie lekarskie (do wyboru)

 1. Załącznik nr Z1
 2. Załącznik nr Z2
 3. Załącznik nrZ3
 4. Załącznik nr Z4
 5. Załącznik nr Z5
 6. Załącznik Z6

     IV.          Oświadczenie o dochodach

      V.          Dodatkowe załączniki – Obszar C zadania 3 i 4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3(docx 18 KB)
  2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (docx 17 KB)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć w PCPR wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (docx 17 KB)
  2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (docx 16 KB)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

 Informacje dodatkowe - Moduł II

1. Dochód w przypadku działalności rolniczej oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. - M.P.2018.911),

według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

2. dochód z działalności gospodarczej należy obliczyć wg wzoru:  dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów / 12 m-cy.

3. Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu. 

4. Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

5. Dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przewy w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

6. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.