Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Ogłoszenie PCPR w Elblągu o otwartym naborze partnera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu działając w imieniu i na rzecz powiatu elbląskiego w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ-00-28-001/16 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn.: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze usług społecznych pn.: Aktywny start w przyszłość.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.12.2016

 

W przypadku przystąpienia partnerstwa do realizacji projektu w ramach działania 11.2.3. Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, partnerami będą GOPS, MGOPS z terenu powiatu elbląskiego oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrani w wyniku niniejszego naboru.

 Lider wraz z partnerami opracuje:

 1. Koncepcję planowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Włączenia społecznego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Regulamin konkursu RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16 oraz innych obowiązujących dokumentów.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności:.
  1. przedmiot porozumienia albo umowy,
  2. prawa i obowiązki stron,
  3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
  4. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
  5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
  6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.
  7. sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

 W ramach projektu realizowane mogą być następujące typy wsparcia:

 1. Projekty poprawiające dostęp do usług aktywizacyjno-integracyjnych.
 2. Projekty poprawiające dostęp do usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym.

Szczegółowy opis typów projektu dostępny w Regulaminie konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16,str. 28-30.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze:

 1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych należących do następującej kategorii (minimum po jednym z każdego rodzaju podmiotu):
  1. podmioty niepubliczne pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy[1],
  2. przedsiębiorcy[2] lub przedsiębiorstwa społeczne[3].
 2. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty niepubliczne pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy oraz przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa społeczne, działające w obszarze włączenia społecznego, które posiadają siedzibę lub oddział lub samodzielną jednostkę organizacyjną mającą zdolność do samodzielnego zaciągania zobowiązań z siedzibą na terenie powiatu elbląskiego lub wykażą, że prowadzą aktywne działania w obszarze włączenia społecznego na terenie powiatu elbląskiego w ramach form wsparcia/ projektów z obszaru włączenia społecznego realizowanych na rzecz beneficjentów zamieszkałych na terenie powiatu elbląskiego.
 3. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z PCPR Elblągw celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
 4. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m. in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
 5. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa. 

  1. Podmioty posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz/lub w zakresie usług aktywizacyjno-integracyjnych oraz/lub usług wspierających rodzinę ze środowiskiem lokalnym oraz/lub w zakresie wsparcia instytucjonalnej rodzinnej pieczy zastępczej.
 6. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
 7. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 8. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 Warunki i termin realizacji:

 1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
 2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/ porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
 8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.
 9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
 10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.
 11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.
 12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:

   

  Nadawca:

  Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

  Adresat:

  OFERTA PARTNERA

  spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu d przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ-00-28-001/16 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   

  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

     20.04.2016 r. godz.10.00

   

 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
 14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 Termin i miejsce składania ofert:

 1. Od 31 marca 2016 r. do 20. kwietnia 2016 r. do godz. 10.00; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40 82-300 Elbląg (uwaga: decyduje data wpływu do PCPR).
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie PCPR, sekretariat.  

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu(decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 

VII. Wybór partnera:

PCPR dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:

 1. CELE STATUTOWE  (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)
 2. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ/LUB W ZAKRESIE USŁUG AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNYCH ORAZ/LUB USŁUG WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ/LUB W ZAKRESIE WSPARCIA INSTYTUCJONALNEJ I RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (punktacja 0 - 5)
 3. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)
 4. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)
 5. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)

 

Łącznie oferent może uzyskać nie więcej niż 50 pkt.

PCPR wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

 

VIII. Wyniki konkursu:

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu http://www.pcprelblag.pl

 

 1. Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

 

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Magdalena Moneta

Tel. 55 233 62 82 wew. 17

E-mail: magdalena_moneta@wp.pl

 

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz oferty 
 2. Formularz oceny ofert

 

 _______________________________________________

[1] -przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);

   - podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

   - CIS i KIS;

   - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz 721, z późn. zm.);

   - organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);

   - podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: - organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; - spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.); - spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

[2] Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

[3] Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
 2. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

   - zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym lub

   - zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutegov2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2013r. Poz. 1457), lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego - zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt I
 2. b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 3. c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.