Przejdź do treści   A A A A
Logo placówki Biuletyn Informacji Publicznej
Uwaga! PCPR w Elblągu nie obsługuje mieszkańców miasta Elbląg

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 - 2017

 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2015 - 2017

Elbląg, grudzień 2014 roku

 SPIS TREŚCI

I.  Wstęp

II.  Charakterystyka i analiza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie elbląskim.
III. Cele i kierunki działań wynikające z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.
IV. Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015 - 2017.  
V.  Źródła finansowania programu.                                     
VI.  Odbiorcy programu.
VII. Realizatorzy programu.
VIII. Monitoring i ewaluacja programu.  

 

I.  WSTĘP

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) określa ten obowiązek, jak również organizowanie dla dzieci całkowicie pozbawionych wsparcia ze strony rodziny naturalnej rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej. 

Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu elbląskiego oraz o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi.

W związku z upływającym okresem obowiązywania Programu, należało opracować nowy dokument, który na bazie dotychczasowych doświadczeń uwzględnia m.in. organizowanie opieki i wychowania w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, przyznawanie świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych przewidzianych ustawą.

Przedstawiony program służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie elbląskim oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert dotyczących realizacji rządowych programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, jak również do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

 

„Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w powicie elbląskim na lata 2015 - 2017" będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

1.     Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U z 2013., poz. 135 z późn. zm.),
2.     Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. z późn. zm.),
3.     Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)
4.     Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należą:

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia.

3. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.

4. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

5. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

6. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

 1. grup wsparcia,
 2. specjalistycznego poradnictwa.

7. Powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

8. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

9. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich.

10. Prowadzenie rejestru danych o osobach:

 1.  zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2.  pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka, o którym mowa w art. 46 ustawy.

11.  Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

12.  Finansowanie:

 1.  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
 2.  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 3.  szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

13. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy.

14. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

19 września 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględniająca zmiany, które mają poprawić funkcjonowanie rozwiązań systemowych oraz przyczynić się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

II. Charakterystyka i analiza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie elbląskim.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. W ustawie wprowadzono pojęcie pieczy zastępczej i wskazano formy, w jakich piecza jest realizowana:

 

1. Formy rodzinne, w tym:

a)  rodziny zastępcze:

- rodziny zastępcze spokrewnione,

- rodziny zastępcze niezawodowe,

- rodziny zastępcze zawodowe, w tym:

 • pełniące funkcje pogotowia rodzinnego,
 • specjalistyczne,

b) rodzinne domy dziecka.

 

2. Formy instytucjonalne:

a)  placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym typu:

- socjalizacyjnego,

- interwencyjnego,

- specjalistyczno-terapeutycznego

- rodzinnego

b)  regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

c) Interwencyjne ośrodki preadopcyjne

 

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców biologicznych organizowana jest piecza zastępcza. Ideą pieczy zastępczej jest czasowe zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, których rodzinom ograniczono lub odebrano ww. prawa, na mocy postanowienia sądu.

Jednym z zadań pieczy zastępczej jest przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci umieszczane w pieczy zastępczej w większości przypadków w rodzinach biologicznych doznawały wszelkiego rodzaju zaniedbań, przemocy oraz były świadkami nadużywania alkoholu przez rodziców. Konieczne zatem jest udzielanie dzieciom i rodzinom zastępczym profesjonalnego wsparcia w dążeniu do wychodzenia z kryzysu w jakim znalazło się dziecko, przy jednoczesnej wzmożonej pracy z rodziną biologiczną w celu umożliwienia dzieciom powrotu do środowisk rodzinnych po zażegnaniu kryzysu.

Jedną z form pracy w dążeniu do powyższego celu jest dokonywanie oceny sytuacji

dziecka w konsultacji ze specjalistami ( psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny oraz rodzicem biologicznym), z uwzględnieniem potrzeb dziecka. Na tej podstawie organizowana jest profesjonalna pomoc, szczególnie w przypadku dzieci z traumatycznymi przeżyciami. Plan pomocy dziecku opracowany przez koordynatora skorelowany jest z planem pomocy rodzinie.

W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawione zostały liczby rodzin zastępczych funkcjonujących ba terenie Powiatu Elbląskiego oraz dzieci w nich umieszczane w latach 2012 - 2014.

 

Tabela nr 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2012 - 2014 (dane wg sprawozdań z MPiPS)

Rodzaj rodziny zastępczej

LATA

2012

2013

2014*

spokrewnione

58

56

58

niezawodowe

25

26

27

zawodowe, w tym:

4

4

4

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

0

0

0

rodzinne domy dziecka

0

0

1

RAZEM:

87

86

90

stan na dzień 30.06.2014 r.

Tabela nr 2 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego i w latach 2012 - 2014 (dane wg sprawozdań z MPiPS)

 

Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

LATA

2012

2013

2014*

spokrewnionych

75

72

65

niezawodowych

33

41

33

zawodowych, w tym:

19

27

18

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

0

0

0

rodzinnych domach dziecka

0

0

9

RAZEM:

127

140

125

stan na dzień 30.06.2014 r.

 

Przedstawione powyżej dane wskazują, że liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci w nich przebywających w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Na tej podstawie wnioskować należy, że ta forma opieki zastępczej cieszy się niesłabnącą popularnością.

 

Na terenie Powiatu Elbląskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego, które łącznie dysponują 44 miejscami dla dzieci, tj.:

 

1)     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Orle Gniazdo" w Marwicy, 14-411 Rychliki dla 30 dzieci,

2)     Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Samodzielne Mieszkanie" ul. Kopernika 20B, 14-400 Pasłęk dla 14 dzieci.

 

Wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną ww. placówek prowadzi Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Marwicy.

W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczane są dzieci, które wymagają

długoterminowych oddziaływań terapeutycznych w zakresie:

 

 1. psychoterapii,
 2. socjoterapii,
 3. logopedii,
 4. uzależnień,
 5. rewalidacji,
 6. przemocy.

 

Placówki funkcjonujące na terenie Powiatu Elbląskiego zapewniają konieczną pomoc terapeutyczną we własnym zakresie, bądź kierują dzieci do specjalistycznych ośrodków.

            Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci umieszczanych w latach 2012-2014 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Elbląskiego.

Tabela Nr 3 Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczonych w latach 2012 - 2014

 

Instytucjonalna piecza zastępcza

LATA

2012

2013

2014*

dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu elbląskiego, w tym

43

49

47

dzieci umieszczone z terenu innych powiatów

10

8

7

dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów

2

2

2

RAZEM:

55

59

56

stan na dzień 30.11.2014 r.

 

 

III. Cele i kierunki działań wynikających z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

 

Celem głównym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Elbląskim ze szczególnym nastawieniem na tworzenie form rodzinnych.  

Dziecku, któremu rodzina naturalna nie może zapewnić bezpośredniej opieki i wychowania należy zorganizować opiekę zastępczą. Szansą wzrastania dziecka w warunkach zbliżonych do naturalnych są rodziny zastępcze. Obecne rozwiązania ustawowe kładą nacisk na rozwijanie rodzinnych zastępczych form opieki oraz kompleksową pracę z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu. Pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wspieranie tych rodzin zastępczych, które już funkcjonują przyczyni się do wzmocnienia obecnego systemu opieki w powiecie elbląskim. Ponadto istnieje konieczność by w zintegrowanym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uwzględnić działania mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej i rodziny zastępczej. W czasie pobytu w pieczy zastępczej, wychowanek powinien nabyć odpowiednie umiejętności i wiedzę niezbędną do wejścia w dorosłe życie i samodzielnego funkcjonowania. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego, dorosłego życia powinno w przyszłości zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Ważną kwestią jest również pomoc osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej, poprzez umożliwienie zakwaterowania w mieszkaniu chronionym, do czasu pozyskania własnego lokalu mieszkalnego, jak również pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, kierowanie do PUP, umożliwienie odbycia staży zawodowych, uczestnictwo w kursach podnoszących kwalifikacje.

 

Pozytywnym wnioskiem z prowadzonej pracy z rodzinami jest to, iż dotychczasowa pomoc i wsparcie oferowane rodzinom zastępczym przez Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Elblągu jest postrzegane i oceniane przez ich odbiorców na dobrym poziomie, co może wskazywać na objęcie właściwych kierunków podejmowanych i realizowanych działań.

Rodziny cenią pomoc pracowników Centrum i w większości są z niej zadowoleni. Dzięki udzielonym odpowiedzią można ponadto kształtować i dobierać odpowiednie szczegółowe zakresy świadczonego wsparcia m.in.: dotyczącego problemów wychowawczych czy problemów związanych z kontaktami z rodzicami biologicznymi.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.
 2. Wspieranie osób sprawujących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
 3. Utrzymanie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 4. Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 5. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.

Biorąc pod uwagę powyższe za niezbędne do realizacji w niniejszym programie przyjmuje się następujące zadania:

1. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

2. Objęcie kompleksowym, specjalistycznym wsparciem funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej.

3. Realizacja programu dla usamodzielnianych wychowanków.

4. Podnoszenie kompetencji rodzin zastępczych i pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5. Doskonalenie współpracy między instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

6. Prowadzenie kampanii promocyjnych o rodzicielstwie zastępczym.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia cele szczegółowe wraz z opisem działań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

Tabela Nr 4 Cele wraz z kierunkami działań w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.

NAZWA I OPIS CELU

KIERUNKI DZIAŁANIA

REALIZATORZY

TERMIN REALIZACJI

 

Cel szczegółowy 1

Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

 

 1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez:
  1. Prowadzenie kampanii społecznych na temat rodzicielstwa zastępczego,
  2. Współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego.
 2. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze.
 3. Szkolenie na kandydatów na rodziny zastępcze.
 4. Stworzenie warunków do powstawania rodzin zastępczych.
 5. Wzrost liczby rodzin zastępczych.
 6. Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych

 

 

PCPR

OPS

Stowarzyszenia

 

2015 - 2017

 

Cel szczegółowy 2

Wspieranie osób sprawujących różne formy rodzinnej pieczy zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

 

 

 1. Organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo - wychowawczych.
 2. Udzielanie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz prawną w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 3. Prowadzenie poradnictwa mającego na celi zachowanie i wzmocnienie kompetencji praz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
 4. Wypłacanie przysługujących świadczeń rodzinom zastępczym.
 5. Objęcie rodzin opieką i wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

PCPR

 

2015 - 2017

 

Cel szczegółowy 3

Utrzymanie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

 1. Działania mające na celu utrzymanie standardów usług.
 2. Współpraca placówek z asystentami rodziny w celu opracowania planu pomocy dziecku i powrotu dziecka do rodziny.
 3. Wsparcie wychowanków poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 4. Systematyczne przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do procesu usamodzielnienia.
 5. Szkolenie pracowników w zakresie wprowadzania nowoczesnych, specjalistycznych i dostosowanych do zachodzących zmian form pracy z dzieckiem i rodziną.

 

 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

PCPR

OPS

 

2015 - 2017

 

Cel szczegółowy 4

Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

 

1.      Umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym usamodzielnianym wychowankom, którzy po uzyskaniu pełnoletności nie mają możliwości zamieszkania z rodziną biologiczną.

2.      Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz kompleksowego wsparcia usamodzielnianych wychowanków.

3.      Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą poprzez udzielanie specjalistycznego poradnictwa : psychologicznego, pedagogicznego - celem zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

4.      Wsparcie finansowe i rzeczowe.

 

 

PCPR

OPS

rodziny zastępcze

placówki opiekuńczo - wychowawcze

 

2015 - 2017

 

Cel szczegółowy 5

Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.

 

 

Współpraca koordynatora z asystentem rodziny biologicznej dziecka umieszczonego tymczasowo w jednej z form pieczy zastępczej.

 

 

PCPR

OPS

 

 

2015 - 2017

 

 

 

 

 

 1. Limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015 - 2017

   

  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek planowania i limitowania rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie. Na podstawie analizy danych dotyczących funkcjonowania pieczy zastępczej, informacji gmin na temat zagrożeń w środowiskach rodzin biologicznych, uwzględniając realne możliwości finansowe powiatu, ustala się limit rodzin zastępczych zawodowych na lata 2015 - 2017, jak w poniższej tabeli.

   

  Tabela Nr 4 Limit zawodowych rodzin zastępczych na lata 2015 - 2017.  

   

Lata

2015

2016

2017

Liczba rodzin zastępczych zawodowych

1

1

1

Liczba rodzinnych domów dziecka

0

0

0

 

 

 1. Źródła finansowania programu.

   

  Program rozwoju pieczy zastępczej finansowany będzie ze środków budżetu Powiatu Elbląskiego, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł - w ramach dotacji oraz grantów projektowych w ramach funduszy europejskich.

  Zgodnie z zapisami ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

   

 2. Odbiorcy programu.

   

  Program skierowany jest bezpośrednio do osób i rodzin w szczególności:

 1. dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

 2. rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

 3. rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej,

 4. usamodzielnianych wychowanków oraz opiekunów usamodzielnienia,

 5. kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych lub rodzinnych domów dziecka,

 6. kierownictwa i kadry placówek opiekuńczo - wychowawczych.

   

  Realizatorzy programu

   

  Partnerami w realizacji założeń programu są:

 1. PCPR w Elblągu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej będący jednocześnie koordynatorem programu,

 2. rodziny zastępcze,

 3. rodziny pomocowe,

 4. placówki opiekuńczo - wychowawcze,

 5. Policja,

 6. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej,

 7. sąd,

 8. kuratorzy,

 9. organizacje pozarządowe,

 10. kościoły i związki wyznaniowe,

 11. placówki oświatowe.

   

  Monitoring i ewaluacja programu.

   

  W okresie obowiązywania, program będzie analizowany w procesie monitoringu, którego istotą będzie badanie i analizowanie jego realizacji. Monitoring programu odbywać się będzie poprzez:

  1. ocenę nowych wyzwań i zagrożeń,

  2. uaktualnianie programu w odpowiedzi na potrzeby społeczne,

  3. coroczne raportowanie i ocenę zgodności faktycznego postępu z założeniami i celami.

  Monitorowaniu podlegają wszystkie zadania zawarte w niniejszym programie.

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu będzie przedkładał Radzie Powiatu w Elblągu roczne sprawozdanie z realizacji Programu, które będzie stanowiło integralną część corocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

   

  Spis tabel

   

 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2012 - 2014
 2. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego i w latach 2012 - 2014
 3. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych umieszczonych w latach 2012 - 2014
 4. Tabela Nr 4 Cele wraz z kierunkami działań w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017.