Przejdź do treści A A A

Logo placówki

BIP

Witamy w PCPR

 

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było, na udzielenie pomocy bliźniemu"

 -Mikołaj Gogol-

Stypendia dla wychowanków przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej.

SZUKAMY KANDYDATÓW DO STWORZENIA ZASTĘPCZEGO DOMU.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukujemy ludzi, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C Zadania 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Nowy projekt dla osób niepełnosprawnych

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” z siedzibą w Warszawie realizuje, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt pn. „GraduatON”, skierowany do osób z niepełnosprawnością.

Zakończyło się szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych.

W dniu 7 czerwca 2019 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

ESWIP rozpoczyna rekrutację do II tury projektu "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2"

Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna kolejny projekt, który jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Osoby w wieku 15-64 lata będą pracowały nad zmianą swojej aktywności społecznej i zawodowej.

Tym razem projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

RODZINY ZASTĘPCZE ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ I NABYWAJĄ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI.

W dniu 05.06.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny na terenie Powiatu Elbląskiego

W dniu 10.05.2019 r. w ramach XXI Warmińsko –Mazurskich Dni Rodziny w Sand Valley Golf Resort w Pasłęku odbyła się Powiatowa Konferencja otwierająca Dni Rodziny na terenie Powiatu Elbląskiego.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozpoczęło rekrutację na warsztaty „Szkoły dla Rodziców” dla mieszkańców Powiatu Elbląskiego.

AKTYWNY SAMORZĄD w 2019 roku

Powiat Elbląski, w 2019 roku, kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd", którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Spotkanie NGO w Pasłęku.

Ekonomia społeczna, zmiany w realizacji zadań publicznych orz środki unijne będą wiodącymi tematami spotkania organizowanego w Pasłęku przez Stowarzyszenie ESWIP.

Nabór wniosków o stypendium Stowarzyszenia SPES.

Trwa nabór wniosków o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Aktywny samorząd 2019

Uwaga!-Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

termin składania wniosków ramach semestru letniego 2018/2019 : od 15 do 30 marca 2019 roku -

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badanie mammograficzne.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

W marcu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu organizuje szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze.

Program "Maluch+" 2019

W dniu 28 listopada br. ogłoszony został program "MALUCH+" 2019.

"Spotkanie z Mikołajem"

W dniu 07 grudnia 2018 r., w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu dzieci oraz młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej spotkała się z Mikołajem.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na hasło i plakat promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej.

W dniu 24.10.018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na hasło i plakat promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej.

Akcja informacyjna "CZAD - CICHY ZABÓJCA."

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2018/2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu wystosował, do mieszkańców powiatu elbląskiego, apel dot. akcji informacyjnej "CZAD - CICHY ZABÓJCA."

Rekrutacja do projektu "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2"

Elbląskie Centrum Integracji rozpoczęło rekrutację do udziału w projekcie "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"MODA NA SUKCES SPOŁECZNO-ZAWODOWY"

O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie poszukuje osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, z niepełnoprawnościami, korzystających z POPŻ.

Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne na podstronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/moda-na-sukces-spoleczno-zawodowy/.

Pod tym adresem dostępne będą również wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Zostań Rodzicem Zastępczym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ELBLĄGU poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

ZWIĘKSZENIE SZANS ZATRUDNIENIA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ELBLĄSKIEGO

Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie rozpoczyna realizację projektów mających na celu aktywizację zawodową osób w wieku poniżej 30 lat.

KOMUNIKAT: Ochrona danych osobowych RODO

KOMUNIKAT: Ochrona danych osobowych RODO

15. edycja konkursu GODNI NAŚLADOWANIA

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła 15. edycję Konkursu „Godni Naśladowania”.
W tym roku konkurs doczekał się sporych zmian, zmniejszono liczbę kategorii do czterech, ale pojawiła się kategoria nowa - na Przedsiębiorcę Godnego Naśladowania.

KONKURS LITERACKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza KONKURS LITERACKI, skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Elbląskiego.

"Spotkanie z Mikołajem"

W dniu 8 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zorganizowało dla dzieci  i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej „Spotkanie z Mikołajem”.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań podejmowanych przez Powiat na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu jako Prowadzący postępowanie o zamówienie zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2017, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione.

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Powiat Elbląski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu działając zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w ramach Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego na Usługi Społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą „Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. „Aktywny start w przyszłość” w związku z problemami technicznymi, związanymi z załączeniem pliku ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W celu zapewnienia reguły konkurencyjności oraz równego dostępu do dokumentacji technicznej dla wszystkich wykonawców wyznacza się nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2017 r.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Tomasz Domżalski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

Powiat Elbląski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza zamówienie pt.:  Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "Aktywny start w przyszłość"

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program "AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ"

Powiat Elbląski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu od dnia 1 lipca 2017 roku realizować będzie projekt pn. „AKTYWNY START W PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Elbląg reprezentowaną przez GOPS w Elblągu, Gminą Pasłęk reprezentowaną przez MGOPS w Pasłęku, Gminą Tolkmicko reprezentowaną przez MGOPS w Tolkmicku oraz Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” z siedzibą w Marwicy.

PFRON uruchomił nowe programy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowe programy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.pfron.org.pl, w zakładkach: "Program STABILNE ZATRUDNIENIE" oraz "Program PRACA-INTEGRACJA

Program Stypendialny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, iż Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zaproszenie na rekrutację w zajęciach ECIS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu informuje, że Elbląskie Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło rekrutację do udziału w zajęciach w ECIS.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
POSZUKUJE
wśród mieszkańców powiatu elbląskiego
kandydatów do pełnienia funkcji
ZAWODOWYCH i NIEZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH